مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۰۰۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بابک عنایتی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۶

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۱۱۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حسین صفرعلی فرخانی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۳۳

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۱۲۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: امید شاهپری

 

شماره شناسنامه: ۲۶۲۷

 

کد رشته-محل: ۲۵۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۲۷۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: یاسر رحمان زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۱

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۳۴۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: افشین بهنام

 

شماره شناسنامه: ۷۷۲۴

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۵۶۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدشاهین میرکریمی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۵۸۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عباس رحیمیان سهل بن علی

 

شماره شناسنامه: ۶۴۵۷

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۵۵۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شهاب شامحمدی

 

شماره شناسنامه: ۸۶۵

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۷۰۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حسین محمدپور

 

شماره شناسنامه: ۸۴۶۵۲

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۷۹۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی نمازی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۸۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۸۱۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رضا بهادربهبهانی

 

شماره شناسنامه: ۳۷۸۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۸۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهدی وهار

 

شماره شناسنامه: ۲۲۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۷۴۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: احسان فلاح

 

شماره شناسنامه: ۳۷

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۷۶۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمد زارعی

 

شماره شناسنامه: ۳۱۰

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۸۰۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: عباس عبدلی تفتی

 

شماره شناسنامه: ۳۷۴۹

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۷۶۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ایمان قماشی

 

شماره شناسنامه: ۴۰۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۷۶۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرهاد غفاری

 

شماره شناسنامه: ۴۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۷۸۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیرهوشنگ توجهی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۵۳

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۸۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمد قربان حسینی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۴۳۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمد ایتی فیروزابادی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۰۱۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا رایگان

 

شماره شناسنامه: ۱۰۵۷

 

کد رشته-محل: ۲۴۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۳۲۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: امیررضا کچوئی

 

شماره شناسنامه: ۲۰۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۵۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۲۷۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سهیل سبزواری

 

شماره شناسنامه: ۶۰

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۳۱۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: علی پارسا

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱۲

 

کد رشته-محل: ۲۵۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۴۸۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مجید حیدری

 

شماره شناسنامه: ۱۳

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۱۳۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ارش فولادی دهقی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۶۷

 

کد رشته-محل: ۲۴۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۳۴۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا زندی

 

شماره شناسنامه: ۵۵۱۲

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۶۸۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: عبدالقادر محبوبی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۸۱۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهدی رمضان شیرازی

 

شماره شناسنامه: ۶۲۲۳

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۸۰۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حسام جواهری

 

شماره شناسنامه: ۲۵۳۳

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۷۴۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سعید صباحی

 

شماره شناسنامه: ۴۷

 

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۲۰۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا رحیمی طبالوندانی

 

شماره شناسنامه: ۵۷۲۶

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۱۰۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمدامین اسحاقی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۶

 

کد رشته-محل: ۲۴۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۵۳۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: نیما باقری برزلیقی

 

شماره شناسنامه: ۲۸۴

 

کد رشته-محل: ۲۴۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۷۷۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: امیرحسین ذاکری قزاانی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۵

 

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۱۱۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ارش رشیدی

 

شماره شناسنامه: ۹۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۴۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۱۳۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: صادق توکلی گارماسه

 

شماره شناسنامه: ۶۷۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۴۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۳۱۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیاوش همتی اسلاملو

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۴۰۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدعلی جلیلی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۶۵۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا صحرائی خانمحمد

 

شماره شناسنامه: ۳۵

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۸۰۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: پیام اسدی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۰۰

 

کد رشته-محل: ۲۵۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۵۱۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: حسین سیمیاری

 

شماره شناسنامه: ۲۰۶۹

 

کد رشته-محل: ۲۵۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۵۰۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: عباس مهدیلو

 

شماره شناسنامه: ۶۰۸

 

کد رشته-محل: ۲۵۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۳۱۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: احمد یوسفی

 

شماره شناسنامه: ۹۸۷

 

کد رشته-محل: ۲۵۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۲۹۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: احسان واحدی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۳

 

کد رشته-محل: ۲۵۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۳۲۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بهزاد باغبان حقیقی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۹۰

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۰۹۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل شهسواری

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۰۳۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: مقصود صفرپور

 

شماره شناسنامه: ۱۲۵۱

 

کد رشته-محل: ۲۵۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۴۷۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهدی رحیمی

 

شماره شناسنامه: ۷۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۴۶۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: امید احمدی

 

شماره شناسنامه: ۴۴۳

 

کد رشته-محل: ۲۵۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۲۵۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: شراره شلمزاری

 

شماره شناسنامه: ۲۹۳

 

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۰۵۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سحر علوی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۵

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۹۹۹۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: کمال تابع ارجمند

 

شماره شناسنامه: ۵۸۰

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۰۰۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمدطاهر قادری

 

شماره شناسنامه: ۶۷۴

 

کد رشته-محل: ۲۴۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۲۳۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: هادی صفائی

 

شماره شناسنامه: ۶۲۴

 

کد رشته-محل: ۲۵۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۰۲۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمدامین پورعلی محمدی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۴۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۲۱۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محسن غلامی

 

شماره شناسنامه: ۵۴۲

 

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۱۴۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا عبدالله پور

 

شماره شناسنامه: ۸۷۳

 

کد رشته-محل: ۲۴۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۱۳۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بهرام زمانی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۶۵۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: احد صفرپور

 

شماره شناسنامه: ۱۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۱۷۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: کیقباد عاشوری

 

شماره شناسنامه: ۱۲

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۱۱۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مسعود صابری

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۰

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۲۵۱۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: سیدهاشم حسینی فر

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۷

 

کد رشته-محل: ۲۵۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۱۳۴۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مرتضی رجائی

 

شماره شناسنامه: ۶۵۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۴۷