مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۰۴۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: حمید محمدی بوکانی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۷۸۵

 

کد رشته-محل: ۱۱۱

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۲۴۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نذیر رنگ زن

 

شماره شناسنامه: ۲۵۸۷۵

 

کد رشته-محل: ۱۱۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۳۰۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فرزام تجلی

 

شماره شناسنامه: ۶۴۸

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۵۷۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: علی فتح اللهی

 

شماره شناسنامه: ۳۳۷۹

 

کد رشته-محل: ۱۱۳

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۷۹۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی پناهی بروجنی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۲۸

 

کد رشته-محل: ۱۱۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۱۷۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حسین صفاری

 

شماره شناسنامه: ۲

 

کد رشته-محل: ۱۱۴

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۲۴۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: علیرضا مظفری

 

شماره شناسنامه: ۱۲۵۱

 

کد رشته-محل: ۱۲۲

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۳۳۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: احسان منصوریان

 

شماره شناسنامه: ۶۰۵۴

 

کد رشته-محل: ۱۲۴

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۰۰۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: رضا محمدیان

 

شماره شناسنامه: ۷۸۴

 

کد رشته-محل: ۱۲۱

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۱۴۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا محمدی

 

شماره شناسنامه: ۲۰۳۴

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۵۴۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا سرهنگ نژاد

 

شماره شناسنامه: ۳۵۱

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۵۷۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمدرضا جعفری

 

شماره شناسنامه: ۴۱۳۱

 

کد رشته-محل: ۱۲۱

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۷۷۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ارش مهیمنی

 

شماره شناسنامه: ۶۱۲

 

کد رشته-محل: ۱۱۴

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۸۳۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حسین کیلانی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۰۲۴

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۴۳۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدسعید مدرسی

 

شماره شناسنامه: ۴۳۱

 

کد رشته-محل: ۱۱۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۴۳۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیدعلی محمد میرجلیلی

 

شماره شناسنامه: ۲۰۷

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۵۲۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: ژوبین حیدری باطنی

 

شماره شناسنامه: ۵۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۱

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۷۸۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا ولی پور

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۶

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۰۳۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مسعود هاشمی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۴۷۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۱

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۰۱۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محسن سرکاریان

 

شماره شناسنامه: ۱۲۰۳

 

کد رشته-محل: ۱۱۳

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۱۸۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: مانی محیطی اصلی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۴

 

کد رشته-محل: ۱۲۳

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۱۴۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: امیر جاوید

 

شماره شناسنامه: ۵۲۸۲۸

 

کد رشته-محل: ۱۱۲

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۵۷۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حسام الدین سجادی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۷۸

 

کد رشته-محل: ۱۱۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۷۹۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عرفان امینی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۸۳

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۷۷۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدمحسن مظلوم فرد

 

شماره شناسنامه: ۷۰۶

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۰۶۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: حسن امینی

 

شماره شناسنامه: ۱۲

 

کد رشته-محل: ۱۱۲

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۰۱۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: هادی رضائی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۲۱

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۰۷۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: احمد انشایی

 

شماره شناسنامه: ۳۱

 

کد رشته-محل: ۱۲۳

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۷۷۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: علی حاجب

 

شماره شناسنامه: ۷۵۴

 

کد رشته-محل: ۱۱۵

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۴۱۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمد کوشکی

 

شماره شناسنامه: ۶۴۱

 

کد رشته-محل: ۱۱۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۶۹۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مرسل اقاولی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۴۸۵

 

کد رشته-محل: ۱۱۵

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۶۵۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: کیوان اقامحمدپور

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰

 

کد رشته-محل: ۱۲۴

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۷۴۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: سپهر همدانچی

 

شماره شناسنامه: ۲۵

 

کد رشته-محل: ۱۱۱

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۲۲۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا ضیابروجنی

 

شماره شناسنامه: ۸۴۵

 

کد رشته-محل: ۱۱۲

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۳۵۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: ژیلا شیخی

 

شماره شناسنامه: ۸۲

 

کد رشته-محل: ۱۲۴

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۴۹۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: زهره برتنی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۸۰

 

کد رشته-محل: ۱۱۱

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۸۹۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: اسیه رئیسی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴۳۹

 

کد رشته-محل: ۱۱۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۱۴۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محسن شرفی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۴

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۴۰۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: محسن عالمی

 

شماره شناسنامه: ۷۴

 

کد رشته-محل: ۱۲۲

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۱۳۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سلمان فاطمی

 

شماره شناسنامه: ۸۶۹۸

 

کد رشته-محل: ۱۱۳

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۵۵۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: مهدی فلاحتی رباطی

 

شماره شناسنامه: ۵۱۰

 

کد رشته-محل: ۱۱۱

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۰۳۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: ناصر عباس زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۸

 

کد رشته-محل: ۱۱۳

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۰۲۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محسن محممدرحیمی

 

شماره شناسنامه: ۱۲

 

کد رشته-محل: ۱۱۳

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۴۹۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: نادر رش احمدی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۵۲۹

 

کد رشته-محل: ۱۱۵

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۱۲۷۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سیدمقداد طباطبائی لطفی

 

شماره شناسنامه: ۳۵

 

کد رشته-محل: ۱۱۴

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۲۲۰۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سیدمجتبی میرهاشمی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۷۰۱۶۲۰۸۰

 

کد رشته-محل: ۱۱۲