مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۱۰۱۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علیرضا چیت ساز

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰۱۷

 

کد رشته-محل: ۶۴۱

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۱۱۱۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حسن عندلیب

 

شماره شناسنامه: ۱۲۲۴

 

کد رشته-محل: ۶۳۷

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۱۳۰۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مجید انصاری

 

شماره شناسنامه: ۵۲۵

 

کد رشته-محل: ۶۴۱

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۱۵۷۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیر مردانی چهارلنگ

 

شماره شناسنامه: ۲۸۹۶

 

کد رشته-محل: ۶۳۷

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۲۲۷۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علی اکبر نقوی مقدم

 

شماره شناسنامه: ۲۴

 

کد رشته-محل: ۶۳۷

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۱۴۰۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم ابوالحسنی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۲۳

 

کد رشته-محل: ۶۴۱

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۱۵۰۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: غزاله سلیمانی

 

شماره شناسنامه: ۸۴۹۱۵

 

کد رشته-محل: ۶۳۷

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۱۳۷۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شهرزاد خسروی

 

شماره شناسنامه: ۳۷۹

 

کد رشته-محل: ۶۴۱