مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۰۶۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: حمید فرزام نیا

 

شماره شناسنامه: ۱۵

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۱۹۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مهدی حسن ابادی

 

شماره شناسنامه: ۴

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۲۸۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ایمان فرهنگ فر

 

شماره شناسنامه: ۱۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۳۵۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علی اصغر فرسویان

 

شماره شناسنامه: ۲۹۷۴۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۵۶۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حسین دباغیان

 

شماره شناسنامه: ۱۷۳۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۰۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهدی طلوعی خرمازرد

 

شماره شناسنامه: ۴۶۴۳۲

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۷۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بابک گرائلی

 

شماره شناسنامه: ۶۶۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۶۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علیرضا دهقان نیری

 

شماره شناسنامه: ۲۷۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۶۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهدی منتظری

 

شماره شناسنامه: ۴۰۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۰۲۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مهدی رضائی

 

شماره شناسنامه: ۳۶۷۲

 

کد رشته-محل: ۳۵۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۰۲۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: احسان بهرامعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۱۴۸

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۱۴۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: یدالله مایل

 

شماره شناسنامه: ۱۱۳۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۴۴۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: جلال دستمالچی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۷۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۰۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: امیرشهرام بیگ زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۳۶۱۷۲۸۰۰۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۶۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: شاهین عزیزی

 

شماره شناسنامه: ۴۴۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۰۱۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی قائدیان رونیزی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۷۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۸۲۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: امیر اسلامیه

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳۱۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۳۱۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مرتضی معنوی فر

 

شماره شناسنامه: ۱۳۳۵

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۱۸۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: شیلا شریعت

 

شماره شناسنامه: ۲۹۵۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۵۷۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: حسین نوید

 

شماره شناسنامه: ۵۸۵۰

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۴۱۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: عسگر امیری

 

شماره شناسنامه: ۱۳۰۹۳

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۰۷۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: مریم توسلی

 

شماره شناسنامه: ۲۸۸۸

 

کد رشته-محل: ۳۶۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۲۳۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محمد نوری زاده

 

شماره شناسنامه: ۳۵۸۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۲۶۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سارا عاشوری

 

شماره شناسنامه: ۲۰۲۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۶۴۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهسا برجی موخر

 

شماره شناسنامه: ۲۱۸۳۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۴۱۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: محمد روزبهانی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۱۲۱

 

کد رشته-محل: ۳۵۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۵۸۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سامان تقویان پور

 

شماره شناسنامه: ۷۸۸۰

 

کد رشته-محل: ۳۴۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۸۸۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بهاره حاجی براتعلی

 

شماره شناسنامه: ۹۵۷۶

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۹۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حامد فریدنیا

 

شماره شناسنامه: ۱۹۴۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۸۲۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمد کشوری

 

شماره شناسنامه: ۹۲۴۰

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۳۹۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: نعیمه مدرس احمدی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۷۴۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۱۱۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: اله یار گلابچی گیلانی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۱۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۰۱۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: روح اله داودابادی فراهانی

 

شماره شناسنامه: ۷۴۱۵

 

کد رشته-محل: ۳۶۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۱۶۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: اعظم همت

 

شماره شناسنامه: ۸۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۲۵۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مژگان بهادری

 

شماره شناسنامه: ۵۴۱

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۲۶۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: نسیم ناصحی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۸۲

 

کد رشته-محل: ۳۴۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۴۰۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: کبری دوستعلی

 

شماره شناسنامه: ۵۴۷۵

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۴۱۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نرجس ناصری اتشانی

 

شماره شناسنامه: ۸۶۵۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۳۶۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ایلناز بابک

 

شماره شناسنامه: ۳۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۴۹۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: صنم گلشنی

 

شماره شناسنامه: ۷۷۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۶۲۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: صدیقه ساعدی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۰۶

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۶۱۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم خوشنویس

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ساناز نعمت زاده پاکدل

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱۹۰۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۸۴۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: افسانه نعمت زاده

 

شماره شناسنامه: ۲۳۲

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۸۹۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: لیلا عسگرپور

 

شماره شناسنامه: ۱۰۸۷۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۹۵۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سمیرا محرابی پری

 

شماره شناسنامه: ۴۵۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۹۵۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: زرین محمدی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۱۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۰۶۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: زهرا کیان پور

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۲۶۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: اذرخش بابلیان

 

شماره شناسنامه: ۲۵۶۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۳۸۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سمانه طبایی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۰۴

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۴۵۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: حمیده میرشمسی

 

شماره شناسنامه: ۱۸

 

کد رشته-محل: ۳۶۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۴۸۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: گل رنگ بیرانوند

 

شماره شناسنامه: ۷۳۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۳۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: الناز جوانشیر

 

شماره شناسنامه: ۲۱۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۸۹۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فیروزه مرادکرمی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۴۲۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۸۵۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: اتیه رضائی فر

 

شماره شناسنامه: ۳۱۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۰۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مریم ریواز

 

شماره شناسنامه: ۱۶۲۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۳۴۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: فاطمه نیازمند

 

شماره شناسنامه: ۶

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۳۵۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سالومه عادلی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۹

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۲۶۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: عاطفه لالوند

 

شماره شناسنامه: ۲۱۶۴

 

کد رشته-محل: ۳۴۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۳۹۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: جنان فرحات

 

شماره شناسنامه: ۱۷۰۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۳۸۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: شهرزاد اذری نیا

 

شماره شناسنامه: ۵۶۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۸۷۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محبوبه پازکی انزهایی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۹۵

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۱۶۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: مرضیه میرتاج الدینی گوکی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۴۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۸۴۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: شیما رضوی دشتی

 

شماره شناسنامه: ۸۶

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۴۰۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: اکرم نیازی

 

شماره شناسنامه: ۵۹۳۱

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۳۸۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: معصومه الوندی اذری

 

شماره شناسنامه: ۱۶۰۹

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۶۰۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: منصوره اکبری فر

 

شماره شناسنامه: ۲۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۳۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: اکرم میکائیل پور

 

شماره شناسنامه: ۹۲۸۴۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۹۵۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مرجان بیگلری

 

شماره شناسنامه: ۹۱۶۶

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۰۶۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مریم یزدانی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۹۴

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۰۶۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: هاجر شهبازی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۳۹۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: میترا دری گیو

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۹۶

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۴۲۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهاره جهانشاهی

 

شماره شناسنامه: ۷۲۲

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۸۸۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم اعتصامی

 

شماره شناسنامه: ۷۴۰۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۹۵۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شهلا ذوالفقاریان

 

شماره شناسنامه: ۷۱۱

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۶۱۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ساناز علی حسینی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۰۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۶۱۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: فتانه پیرمحمدی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۰۵

 

کد رشته-محل: ۳۵۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۲۵۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: نگین نظارات

 

شماره شناسنامه: ۷۶۶

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۳۹۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: لیلی ابراهیمی فرسنگی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۴۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۳۷۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: سمیرا همایی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۰۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: ایدا کریم زاده شهانقی

 

شماره شناسنامه: ۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۶۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۱۴۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حنیفه گنجی ارجنکی

 

شماره شناسنامه: ۲۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۲۱۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مهدی عیسی پورمقدم

 

شماره شناسنامه: ۵۲۹

 

کد رشته-محل: ۳۴۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۲۸۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سیدمحسن جهرمی مقدم

 

شماره شناسنامه: ۱۹۱

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۴۹۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: شاهو مظهری

 

شماره شناسنامه: ۲۶۷۵۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۹۶۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: سیدمجتبی حسینی

 

شماره شناسنامه: ۲۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۸۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهدی سودائی

 

شماره شناسنامه: ۸۶۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۷۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: امید محمدی

 

شماره شناسنامه: ۷۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۲۸۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علی اسکندری

 

شماره شناسنامه: ۱۲۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۳۶۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مریم سادات علوی

 

شماره شناسنامه: ۲۸۹

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۵۰۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی خداپرست زواره

 

شماره شناسنامه: ۴۶

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۵۵۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سلمان نیک فرجام

 

شماره شناسنامه: ۸۶۲

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۰۵۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهرناز محبی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۱۱

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۱۸۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهدیه خبازیان

 

شماره شناسنامه: ۴۶۳۸

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۸۹۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نیره بوجارارانی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۹۶

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۷۶۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محسن جمالی

 

شماره شناسنامه: ۵۱۵

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۰۰۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ایرج شمسی

 

شماره شناسنامه: ۶۲۵

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۶۳۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سمانه فرتوک زاده

 

شماره شناسنامه: ۴۱۳۸

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۰۱۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علی احمدی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۴۴۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فرزاد قاسمی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۱۲

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۲۴۹۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: ابراهیم ولیدی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۷۶

 

کد رشته-محل: ۳۵۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۱۲۵۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مریم باقری

 

شماره شناسنامه: ۱۰۷۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۷