مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

اسفند 84 

نمره آخرین فرد قبولی در  رشته  ارولوژی

  

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

400

تهران

406

ایران

404

شیراز

402

اصفهان

403

مشهد

409

تبریز

404

اهواز

399

ارومیه

398

کرمانشاه

397

گیلان

400

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته ENT

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

418

تهران

419

شیراز

404

اصفهان

405

ایران

417

مشهد

413

تبریز

405

اهواز

405

کرمان

404

گیلان

405

یزد

405

ارومیه

405

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته قلب

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

435

تهران

443

ایران

435

شیراز

447

اصفهان

425

مشهد

434

تبریز

423

یزد

420

اهواز

420

کرمان

414

کرمانشاه

420

ارومیه

417

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته چشم پزشکی

  

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

439

تهران

447

ایران

433

شیراز

443

اصفهان

427

مشهد

431

اهواز

417

تبریز

432

زاهدان

413

 

 

نمره آخرین فرد قبولی در رشته رادیولوژی

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

451

تهران

463

ایران

436

شیراز

436

اصفهان

432

مشهد

429

تبریز

427

اهواز

420

کرمان

415

کرمانشاه

426

مازندران

420

زاهدان

410

سمنان

451

 

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته پوست

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

425

تهران

434

ایران

422

شیراز

410

اصفهان

416

مشهد

413

تبریز

407

اهواز

420

کرمان

409

گیلان

421

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته اطفال

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

348

تهران

360

ایران

345

شیراز

347

اصفهان

351

مشهد

355

تبریز

351

کرمانشاه

340

قزوین

340

همدان

340

کردستان

334

ارومیه

337

اهواز

347

بابل

341

بندرعباس

335

زنجان

336

سمنان

339

کاشان

347

کرمان

338

گیلان

344

مازندران

344

یزد

345

زاهدان

330

 

نمره آخرین فرد قبولی در رشته ارتوپدی

 

نام دانشگاه

نمره

تهران

437

ایران

423

شهید بهشتی

425

شیراز

423

اصفهان

419

مشهد

430

تبریز

419

کرمان

411

اهواز

409

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته اعصاب

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

403

تهران

418

ایران

407

شیراز

402

اصفهان

415

مشهد

397

تبریز

399

اهواز

395

کرمان

400

گیلان

398

ارومیه

415

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته طب کار

 

نام دانشگاه

نمره

طب کار در تهران

374

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته طب اورژانس

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

343

تهران

347

ایران

340

تبریز

337

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته پزشکی ورزشی

 

نام دانشگاه

نمره

تهران

342

ایران

337

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته پزشکی هسته ای

 

نام دانشگاه

نمره

تهران

464

  

نمره آخرین فرد قبولی در رشته پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

416

تبریز

397

شیراز

399

ارتش

402

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته پرتودرمانی

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

380

اصفهان

378

شیراز

377

تهران

386

 

 

 

  نمره آخرین فرد قبولی در رشته پزشکی اجتماعی

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

347

اصفهان

345

شیراز

340

 

 

 

نمره آخرین فرد قبولی در رشته عفونی

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

358

اصفهان

362

زاهدان

340

اهواز

349

تهران

363

کرمانشاه

343

مشهد

343

 

 

 

  نمره آخرین فرد قبولی در رشته آسیب شناسی

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

390

اصفهان

384

شیراز

384

مشهد

388

همدان

379

مازندران

388

کرمانشاه

380

کرمان

382

تهران

387

تبریز

281

ارومیه

378

بندرعباس

282

ایران

385

 

نمره آخرین فرد قبولی در رشته بیهوشی

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

336

شیراز

335

اصفهان

332

زاهدان

317

ایران

328

تهران

330

ارومیه

328

اهواز

322

تبریز

328

کرمان

328

کرمانشاه

331

گیلان

329

قزوین

329

مشهد

338

همدان

326

یزد

330

بابل

337

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته جراحی مغز و اعصاب

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

410

تهران

441

ایران

404

شیراز

400

اصفهان

402

مشهد

399

تبریز

397

اهواز

396

کرمان

396

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته روانپزشکی

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

374

تهران

398

ایران

373

شیراز

374

مازندران

371

اصفهان

381

مشهد

376

تبریز

369

کرمان

370

گیلان

370

اهواز

368

بهزیستی

370

 

نمره آخرین فرد قبولی در رشته جراحی

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

392

تهران

392

ایران

390

شیراز

383

اصفهان

386

مشهد

389

تبریز

380

اهواز

375

کاشان

382

گیلان

382

کرمانشاه

377

مازندران

383

اراک

379

ارومیه

379

زاهدان

374

 

 

 

 

 نمره آخرین فرد قبولی در رشته داخلی

 

نام دانشگاه

نمره

شهید بهشتی

382

تهران

392

ایران

380

شیراز

377

اصفهان

389

مشهد

388

تبریز

374

اهواز

374

زاهدان

373

بابل

377

کرمان

373

کرمانشاه

376

گیلان

380

مازندران

373

همدان

374

زنجان

396

اراک

373

بندرعباس

374

کردستان

335