مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۲۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: اعظم زیلوچیان مقدم

 

شماره شناسنامه: ۵۱۲۴۳

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۶۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: معصومه علی اکبرزاده

 

شماره شناسنامه: ۵۱۷

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۷۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: فاطمه قادری فهلیانی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۴۷

 

کد رشته-محل: ۳۲۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۰۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: لیلا محمدزاده ننه کران

 

شماره شناسنامه: ۴۷۴۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۳۹۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: نسترن خداکریم

 

شماره شناسنامه: ۱۵۹۰

 

کد رشته-محل: ۳۳۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۱۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فرناز اتابکی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۶۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: مریم کریمی فرد

 

شماره شناسنامه: ۷۲۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۹۵۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ثریا دوست محمدیان

 

شماره شناسنامه: ۷۷۶

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۹۵۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سپیده ناظمی

 

شماره شناسنامه: ۵۲۳

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۶۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: فرزانه میررکنی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۵۲۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۴۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نرگس انصاری اسفه

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۷۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: ازاده صابر

 

شماره شناسنامه: ۲۹۹۲

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۰۵۹۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: زهرا نورپناه

 

شماره شناسنامه: ۲۹۵۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۱۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سیما جعفری

 

شماره شناسنامه: ۱۲۲۴۰

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۶۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: سمانه سجادی

 

شماره شناسنامه: ۴۶۰

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۵۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: فرزانه اهنچیان

 

شماره شناسنامه: ۸۲

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۸۵۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نگین رشیدی

 

شماره شناسنامه: ۷۷۲

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۰۱۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نسیم خواجوی راد

 

شماره شناسنامه: ۳۱۰۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۵۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فاطمه افتخاریان

 

شماره شناسنامه: ۳۲۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۸۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: کتایون صمدی

 

شماره شناسنامه: ۲۸۳۹

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۹۵۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: فاطمه توفان

 

شماره شناسنامه: ۲۸۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۵۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: بنفشه امین دانشپور

 

شماره شناسنامه: ۶۳۹

 

کد رشته-محل: ۳۳۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۷۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: شبنم کوهستانی

 

شماره شناسنامه: ۷۵۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۱۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سهره کائیدی مجد

 

شماره شناسنامه: ۱۳۳۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۸۹۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: فرناز حسنی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۱۶۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۸۵۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: معصومه دادخواه

 

شماره شناسنامه: ۷۶۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۹۲۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: زهرا سپهری

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۵۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: زهرا ادگی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۵۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: مهتاب بیانی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۷۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: اردبیل

نام و نام خانوادگی: فاطمه قربانی کهریزسنگی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۱

 

کد رشته-محل: ۳۳۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۱۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: امور میرزاده

 

شماره شناسنامه: ۶۶۵

 

کد رشته-محل: ۳۲۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۷۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: مریم جغتائی

 

شماره شناسنامه: ۹۸۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۴۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: درنا مغیثی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۵۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مرضیه موحدی راد

 

شماره شناسنامه: ۴۸۶

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۳۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: اردبیل

نام و نام خانوادگی: فریبا مهدی نیا

 

شماره شناسنامه: ۵۷۶۳

 

کد رشته-محل: ۳۳۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۵۹۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: فرزانه فتوحی

 

شماره شناسنامه: ۶۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۳۸۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: اردبیل

نام و نام خانوادگی: عادله رضاقلی زاده شیروان

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷

 

کد رشته-محل: ۳۳۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۴۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرجان علی عبدی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۹۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: ماندانا خدادوستان شهرکی

 

شماره شناسنامه: ۴۲۹۶۶

 

کد رشته-محل: ۳۳۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۲۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حرمت رحیم زاده اشکلک

 

شماره شناسنامه: ۲۶۵۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۴۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: اعظم السادات حسینیان

 

شماره شناسنامه: ۶۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۲۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم فلاح

 

شماره شناسنامه: ۲۳۳۸۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۵۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: طاهره السادات کلانتریان

 

شماره شناسنامه: ۴۲۹

 

کد رشته-محل: ۳۲۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۹۳۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: ژاله کریمی مقدم

 

شماره شناسنامه: ۱۷۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۵۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سهیلا برهانی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۴

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۹۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: فرزانه رمضانی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۳