مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۸۳۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مظفر رضوانی زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۸۹۹۴

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۰۷۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمدرضا یزدانی اردستانی

 

شماره شناسنامه: ۳۷

 

کد رشته-محل: ۳۳۵

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۷۱۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ازیتا بابای اهری

 

شماره شناسنامه: ۵۱۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۱۰۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فرشید رضائی

 

شماره شناسنامه: ۸۷۴

 

کد رشته-محل: ۳۳۵

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۲۹۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: امیرحسین اطاری

 

شماره شناسنامه: ۲۹۷

 

کد رشته-محل: ۳۴۵

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۳۶۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: منیره مختاری مسینایی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۵

 

کد رشته-محل: ۳۴۵

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۷۴۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: میثم یوسفی

 

شماره شناسنامه: ۱۷

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۸۰۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهنام حاجیان

 

شماره شناسنامه: ۳۷۶۰

 

کد رشته-محل: ۳۴۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۹۰۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نسرین بیدی

 

شماره شناسنامه: ۵۳۲۶۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۴۰۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: احسان ملکیان زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۸۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۲۸۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: جمشید میرشاه پناه

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰

 

کد رشته-محل: ۳۴۵

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۱۵۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مژده خاتمی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۰۲۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا اسلامی نوکنده

 

شماره شناسنامه: ۱۰۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۵

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۳۵۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: رامین جمشیدیان شریف اباد

 

شماره شناسنامه: ۱۹۳۷۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۶

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۰۴۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: داود صالحی

 

شماره شناسنامه: ۴۲۶۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۳۶۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: منیژه نظام دوست

 

شماره شناسنامه: ۶۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۴۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۹۳۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: علی حسن زاده

 

شماره شناسنامه: ۲۷۰۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۳۷

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۳۱۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: بابک قوام

 

شماره شناسنامه: ۸۸۳

 

کد رشته-محل: ۳۳۶

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۴۷۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: شعبان شیرزادی

 

شماره شناسنامه: ۷۴۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۷۳۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: زهرا عطاری دهخوارقانی

 

شماره شناسنامه: ۵۷۴۵۹

 

کد رشته-محل: ۳۳۷

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۶۰۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فاطمه دانازاده

 

شماره شناسنامه: ۵۵۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۰۶۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: زهره پژمان

 

شماره شناسنامه: ۱۴۹۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۰۶۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: گردافرین نیک بخت

 

شماره شناسنامه: ۱۵۵۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۶۸۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: سهراب حیدری

 

شماره شناسنامه: ۱۳۶۲

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۶۵۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سیدجلال الدین درخشانفر

 

شماره شناسنامه: ۸۸

 

کد رشته-محل: ۳۳۷

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۰۳۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مسعود امیریان

 

شماره شناسنامه: ۱۲۲۴۵

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۳۳۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سیداحمد هاشمی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۵۳۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۰۹۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سیدعلی کاظمی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۲

 

کد رشته-محل: ۳۴۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۸۳۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: داود فصاحت

 

شماره شناسنامه: ۳۴۶۳۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۵۵۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا هادی زاده

 

شماره شناسنامه: ۴۸۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۱۰۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مرتضی اقاحسنی

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۷۶۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: امین جلیلی راد

 

شماره شناسنامه: ۴۲۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۴۶۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: حسین کرمی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۹

 

کد رشته-محل: ۳۴۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۲۴۷۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عباس ازادی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۷۷

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۷۱۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: معصومه اکرمیان

 

شماره شناسنامه: ۱۹۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۵

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۱۱۳۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ناصر گل افشان

 

شماره شناسنامه: ۱۹۰۲۰

 

کد رشته-محل: ۳۳۵