مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۰۸۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: رضا نقدی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدتقی حمیدیان دیوکلایی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۷۸

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۶۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: علیرضا خرمی فر

 

شماره شناسنامه: ۳۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۲۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: امین ازاد

 

شماره شناسنامه: ۲۳۴۰

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۹۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیرحسین انتظاری

 

شماره شناسنامه: ۳۴۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۹۰۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فرشید فرداد

 

شماره شناسنامه: ۴۱۰

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۷۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمود محبی

 

شماره شناسنامه: ۸

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۸۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: لادن گشایشی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۲۶

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۵۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: سعید بلورانی

 

شماره شناسنامه: ۵۴۲۶۰

 

کد رشته-محل: ۳۲۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۲۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مهدی علیزاده

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۲۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: امیرعباس حسن زاده

 

شماره شناسنامه: ۲۴۲۴

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۳۵۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: احمد یوسفی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲۳۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۰۸۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سینا بابازاده

 

شماره شناسنامه: ۱۰۸

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۹۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سیدمهدی پهلوانی

 

شماره شناسنامه: ۴۱۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۸۱۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدفرشاد علامه

 

شماره شناسنامه: ۶۵۳۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۵۸۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: کامیار صدیق افشار

 

شماره شناسنامه: ۷۱۶۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۷۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مریم برخوردار

 

شماره شناسنامه: ۱۵۱۳

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۳۲۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: محمد اصغری نوسری

 

شماره شناسنامه: ۲۰۸۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۸۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ایوب غفوریان

 

شماره شناسنامه: ۱۳۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۹۵۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: غلامرضا سیوندزاده

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۲۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: بابک پیروشعبانی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۶۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۸۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: کمال مهربان جعفرلو

 

شماره شناسنامه: ۱۸۳

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۵۴۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: امید ثنائی

 

شماره شناسنامه: ۱۰

 

کد رشته-محل: ۳۱۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۶۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: اعظم طاهری

 

شماره شناسنامه: ۸۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۵۱۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: محمد امانی

 

شماره شناسنامه: ۲

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۷۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: تورج روستا

 

شماره شناسنامه: ۹۶۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۰۷۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: صالح ازادبخت

 

شماره شناسنامه: ۴۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۰۲۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: عوض بیانی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۲۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: غلامعلی سرپرست

 

شماره شناسنامه: ۱۷۸۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۷۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سیدمهدی پاکدامن شهری

 

شماره شناسنامه: ۳۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۳۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: احسان رجبی رستمی

 

شماره شناسنامه: ۹۱۴۰

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۷۸۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهدی پورقاسمیان

 

شماره شناسنامه: ۹۰۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۱۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: محمد شکوری

 

شماره شناسنامه: ۶۵۴

 

کد رشته-محل: ۳۳۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۳۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: یاسر تقوی جلودار

 

شماره شناسنامه: ۷۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۴۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: اباذر پارسی

 

شماره شناسنامه: ۴۲۶۸۰

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۷۵۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: احسان زابلی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۶

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۷۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: جعفر اردا

 

شماره شناسنامه: ۵۷۳

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۳۳۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: علیرضا سیاح

 

شماره شناسنامه: ۳۴۶۵

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۱۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: احمد حرمتی

 

شماره شناسنامه: ۳۵۰۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۷۸۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: بابک مجیدی دیزج

 

شماره شناسنامه: ۱۳۱۲

 

کد رشته-محل: ۳۲۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۷۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: وحید وحدت خواه

 

شماره شناسنامه: ۹۹۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۰۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: مجید صلواتی حسین ابادی

 

شماره شناسنامه: ۶۳۰

 

کد رشته-محل: ۳۳۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۵۵۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: سیدعلیرضا میرکریمی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۹

 

کد رشته-محل: ۳۳۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۰۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: هادی خواجه پور

 

شماره شناسنامه: ۵۸

 

کد رشته-محل: ۳۳۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۸۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: امیررضا میرزائی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۴۴

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۰۰۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: مهدی اسدی

 

شماره شناسنامه: ۶۴۸

 

کد رشته-محل: ۳۱۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: محسن بهرامی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۷۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: هنگامه جمشیدی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۶۸

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۹۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سمیرا ساعیان

 

شماره شناسنامه: ۱۴۵۱۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۸۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: پرستو ناظمی

 

شماره شناسنامه: ۴

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۵۱۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: فریبا منصوری

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۳۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: ندا کلانترمهرجردی

 

شماره شناسنامه: ۴۲۵۹

 

کد رشته-محل: ۳۲۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۷۲۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: فرهنوش فرنود

 

شماره شناسنامه: ۱۲۱۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۸۸۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیده مهشید حیدری

 

شماره شناسنامه: ۴۸۸۰

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۵۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: میترا عباسی فرد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۱۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۴۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فرانک قاسمی

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۷۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: الهام محمدزاده

 

شماره شناسنامه: ۳۶۶۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۶۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مریم ارغیانی

 

شماره شناسنامه: ۷۳۹

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۵۷۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: عفت کاهه

 

شماره شناسنامه: ۲۷۳۳۶

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۵۶۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: شبنم طبسی

 

شماره شناسنامه: ۶۳۶

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۷۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: نوشین هاشمی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۴

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۵۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: راحله سادات سجاد

 

شماره شناسنامه: ۲۱۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۲۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پوپک اسدی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۸۱۵۹۳۹۰۳

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۷۱۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مریم زارع نهندی

 

شماره شناسنامه: ۶۰۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۸۵۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم کیا

 

شماره شناسنامه: ۳۹۶

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۷۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: میترا کاظمی جهرمی

 

شماره شناسنامه: ۲۰۸۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۱۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: انسیه رجب پورنیکو

 

شماره شناسنامه: ۲۱۸

 

کد رشته-محل: ۳۲۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۱۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حبیبه تقوی کجیدی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۹۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سمانه امیدوار

 

شماره شناسنامه: ۱۲۵۱۱

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۵۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: عسل سادات اعظمی نسب

 

شماره شناسنامه: ۵۴

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۵۶۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: مریم زاهدی

 

شماره شناسنامه: ۶۰۸

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۸۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مریم حیدرپور

 

شماره شناسنامه: ۳۵۸۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۵۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: شهلا احمدی هلیلی

 

شماره شناسنامه: ۸۹۳

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۵۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سارا صفاریان

 

شماره شناسنامه: ۹۳۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۵۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: النا لک

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۲

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۸۴۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سلما اهی

 

شماره شناسنامه: ۲۷۶

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۰۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: مریم کهنی

 

شماره شناسنامه: ۶

 

کد رشته-محل: ۳۲۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۵۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: پرستو کریمی علی ابادی

 

شماره شناسنامه: ۸۷

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۵۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: مهرنوش سهراب

 

شماره شناسنامه: ۷۹

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۵۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: زینب صارمی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۷

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۵۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: شادی کاظمی نجف ابادی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۶۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: میترا شعبانزاده چایجان

 

شماره شناسنامه: ۷۷۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۷۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فیروزه معین زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۶۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: فریده شیخ بهایی

 

شماره شناسنامه: ۵۲۸

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۱۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: هدیه باقرزادگان

 

شماره شناسنامه: ۶۳۲۹

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۱۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: شیوا شاه نظری

 

شماره شناسنامه: ۷۲۴۱

 

کد رشته-محل: ۳۲۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۸۷۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عصمت عبداله پور

 

شماره شناسنامه: ۳۶۲۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۶۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سمیه صادقی حدادزواره

 

شماره شناسنامه: ۶۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۵۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: سمیرا ال سعیدی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۱

 

کد رشته-محل: ۳۲۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۵۱۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: زهره دادور

 

شماره شناسنامه: ۳۰۰۹

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۴۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: معصومه حیدرنژاد

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۶۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۰۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: منصوره یحیائی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۹

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۴۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: طاهره صباغیان دلویی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۵۴۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۸۶۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سعیده اشرفی موغاری

 

شماره شناسنامه: ۱۵۱۰

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۴۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فاطمه السادات حمیدی

 

شماره شناسنامه: ۸۹

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۱۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: پگاه اقاجان زاده

 

شماره شناسنامه: ۲۹۳

 

کد رشته-محل: ۲۷