مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۰۵۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: فرزانه حسینی قرالری

 

شماره شناسنامه: ۱۵۵

 

کد رشته-محل: ۱۵۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۶۹۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: یوسف قدیمی یامچی

 

شماره شناسنامه: ۷۲۲۴

 

کد رشته-محل: ۱۶۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۷۸۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رضا ربیعی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۵

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۸۱۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بابک رمضانی

 

شماره شناسنامه: ۴۸۳۱

 

کد رشته-محل: ۱۶۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۷۹۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شهاب سلمان طاهری

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹۱

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۸۴۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شهرزاد مختاری

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۸۷۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نسیم زاهدی

 

شماره شناسنامه: ۲۷۶۴

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۰۰۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمود شریعت

 

شماره شناسنامه: ۹۲۹

 

کد رشته-محل: ۱۷۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۲۰۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عیسی وفقی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۹۷۱

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۳۷۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: شیرین طرازجمشیدی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۷۱

 

کد رشته-محل: ۱۷۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۵۱۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حسین قربانی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸۵

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۵۷۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ساناز صنیعی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۰۳۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: فرید میثمی

 

شماره شناسنامه: ۹۰۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۵۶۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: هومن غارتی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۶۶

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۸۹۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رعنا فریدنی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۲۷

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۲۰۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: حجت اله وفقی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲۸۷

 

کد رشته-محل: ۱۵۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۵۵۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: نورالدین ایری

 

شماره شناسنامه: ۹۵

 

کد رشته-محل: ۱۷۴

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۵۹۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم لطفی

 

شماره شناسنامه: ۱۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۶۸۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: امیرعطا اغبالی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۵۵

 

کد رشته-محل: ۱۶۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۰۶۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سمانه شرافت نیا

 

شماره شناسنامه: ۱۳۱۶

 

کد رشته-محل: ۱۷۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۰۹۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فریدون صلح جو

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴۶

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۸۶۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: سحر بهنود

 

شماره شناسنامه: ۱۵۶۰

 

کد رشته-محل: ۱۷۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۷۸۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: بابک جاهد

 

شماره شناسنامه: ۹۶۱

 

کد رشته-محل: ۱۶۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۶۹۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: حمید بهنام فرد

 

شماره شناسنامه: ۳۲۶۶

 

کد رشته-محل: ۱۵۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۳۸۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم محمدنیااول

 

شماره شناسنامه: ۳۰۰۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۳۷۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مینا تقوی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۴۴

 

کد رشته-محل: ۱۷۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۱۹۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: الهام امجدی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۳۴۵

 

کد رشته-محل: ۱۶۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۵۳۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا بخشنده رحیم ابادی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۷۷۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیداسماعیل عظیمی خطیبانی

 

شماره شناسنامه: ۷۷۹

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۸۱۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: کامبیز شتابی

 

شماره شناسنامه: ۷۰۱۴

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۰۹۹۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: عارفه قبادی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۶۲

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۳۲۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: هادی بختی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۵۲

 

کد رشته-محل: ۱۶۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۳۸۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: انیتا ال نبی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۱۷

 

کد رشته-محل: ۱۶۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۰۷۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: زهرا هاشمی

 

شماره شناسنامه: ۲۷۷۹

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۶۷۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مهدی تهمتن

 

شماره شناسنامه: ۸۶۹

 

کد رشته-محل: ۱۷۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۵۲۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: سعید پیغامی

 

شماره شناسنامه: ۳۳۶

 

کد رشته-محل: ۱۷۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۶۱۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم اسدی

 

شماره شناسنامه: ۹۱۳

 

کد رشته-محل: ۱۶۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۵۱۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سیدحامد موسوی

 

شماره شناسنامه: ۳۸۹۳۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۳۲۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: رضا ملکی پیربازاری

 

شماره شناسنامه: ۱۶۷۵

 

کد رشته-محل: ۱۶۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۳۷۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مرضیه طاهری

 

شماره شناسنامه: ۱۳۷۹

 

کد رشته-محل: ۱۷۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۵۶۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: ارمان اصولی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۲۴

 

کد رشته-محل: ۱۷۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۰۰۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علیرضا مکارم پور

 

شماره شناسنامه: ۸۱۳

 

کد رشته-محل: ۱۷۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۲۵۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: رضا یوسفی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۷۴۹

 

کد رشته-محل: ۱۷۴

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۰۵۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: الهه اکبرزاده جهرمی

 

شماره شناسنامه: ۴۸۵

 

کد رشته-محل: ۱۷۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۱۰۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: رضا ال رضاامیری

 

شماره شناسنامه: ۶۴۱

 

کد رشته-محل: ۱۶۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۲۹۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: محسن دمور

 

شماره شناسنامه: ۳۹۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۴

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۲۳۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمد اسپید

 

شماره شناسنامه: ۱۷۷۶۹

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۲۸۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: علیرضا اطمینان

 

شماره شناسنامه: ۲۰۳

 

کد رشته-محل: ۱۷۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۳۳۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: روح الله غلامپورشهاب الدینی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۹۰۲

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۲۴۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: علیرضا شهبازی فر

 

شماره شناسنامه: ۸۳۲

 

کد رشته-محل: ۱۶۴

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۰۷۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مرضیه حسینی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۹۸

 

کد رشته-محل: ۱۷۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۴۹۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: ازاده الماسی

 

شماره شناسنامه: ۱۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۲۵۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: مریم ایران پور

 

شماره شناسنامه: ۴۶۴

 

کد رشته-محل: ۱۷۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۸۷۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فاطمه کیانی امین

 

شماره شناسنامه: ۲۰۵۸

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۶۰۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مژده پورلشکری

 

شماره شناسنامه: ۲۵۸

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۳۶۹۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ژاله اسماعیلی

 

شماره شناسنامه: ۷۳۸

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۴۱۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سالومه محمدی

 

شماره شناسنامه: ۸۲۷۹

 

کد رشته-محل: ۱۶۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۸۴۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: روح انگیز اسدالهی

 

شماره شناسنامه: ۳۹

 

کد رشته-محل: ۱۷۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۰۵۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سارا فنایی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۵

 

کد رشته-محل: ۱۷۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۱۰۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سرور علیجانی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۸۸

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۵۳۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: سمیه اثنی عشری

 

شماره شناسنامه: ۱۱۱۱

 

کد رشته-محل: ۱۶۴

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۹۱۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حسینعلی جهانتیغ

 

شماره شناسنامه: ۲۱۰۴۵

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۱۹۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علی صفری

 

شماره شناسنامه: ۹۳۵

 

کد رشته-محل: ۱۷۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۱۴۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مینا معماراردستانی

 

شماره شناسنامه: ۶۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۲۲۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا خورشیدی فر

 

شماره شناسنامه: ۹۵۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۱۳۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: علی نشاط

 

شماره شناسنامه: ۲۱۷

 

کد رشته-محل: ۱۶۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۶۰۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: نیلوفر تاج الدینی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۲۷۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: رضا اصحاب یمین

 

شماره شناسنامه: ۱۵

 

کد رشته-محل: ۱۷۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۲۷۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حسن حسین زاده

 

شماره شناسنامه: ۲۶

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۱۹۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: لیدا نصراللهی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۹۵۳

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۴۱۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ناهید زارعی

 

شماره شناسنامه: ۶۴۱۱

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۱۲۶۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: معصومه حسینی عسکرابادی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۴۶۳

 

کد رشته-محل: ۱۶۴

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۲۲۶۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: ندا شجاعی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۷۴