مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۵۷۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیرنیما یزدانی اسکی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۵۶

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۷۵۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حسینعلی خاکی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۰۹۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیرسعید کریمی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۸۰

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۴۴۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مجید حاجی مقصودی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۰۶

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۰۱۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: شهراد تاج الدینی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۹

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۲۹۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: امین شمس اختری

 

شماره شناسنامه: ۲۴۹

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۲۷۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدداوود شریفی

 

شماره شناسنامه: ۵۵

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۸۸۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پریسا محمدی

 

شماره شناسنامه: ۸۹۹۹

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۰۱۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محسن گنجی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۰۳۸

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۵۷۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علی شاه ابادی

 

شماره شناسنامه: ۲۸۶۵

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۴۴۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدعلی کریمیان

 

شماره شناسنامه: ۱۷۲۱

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۳۸۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فاطمه جهانیان

 

شماره شناسنامه: ۵۱۸

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۶۷۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: روزبه رجائی غفوری

 

شماره شناسنامه: ۷۶۶

 

کد رشته-محل: ۶۳۴

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۳۵۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پروین دربندسرمازندرانی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۱

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۶۶۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مسعود محمدی

 

شماره شناسنامه: ۴۶۸

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۱۸۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پرهام تشکری

 

شماره شناسنامه: ۲۰۸

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۷۴۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهزاد خلیلی املی

 

شماره شناسنامه: ۴۴

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۲۴۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حامد امینی اهی دشتی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۸۴

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۲۸۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدعلی فهیمی

 

شماره شناسنامه: ۵۳

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۹۰۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: الهه رنگیانی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۰۷۴

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۷۷۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مرتضی قهرمانی

 

شماره شناسنامه: ۶۰۵

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۱۱۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سعید مجیدی نژاد

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۴

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۶۹۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: صمد شمس وحدتی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۱۵

 

کد رشته-محل: ۶۳۴

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۳۰۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: هژیر حیدری بیگوند

 

شماره شناسنامه: ۶۷۳

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۱۱۹۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فرهاد حیدری

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۸

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۰۴۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدضیائ هجری پوررفسنجانی

 

شماره شناسنامه: ۲۸۶۹

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۸۱۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عبداله حجتی

 

شماره شناسنامه: ۷۱۳۲

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۵۵۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علی ارشاد

 

شماره شناسنامه: ۳۵۴

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۴۶۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شاهرخ چقازردی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۴

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۰۴۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا مهریار

 

شماره شناسنامه: ۲۷۴۰۸۶۰۷۵۷

 

کد رشته-محل: ۶۳۴

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۶۶۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: وحید ثیابی

 

شماره شناسنامه: ۴۹۳

 

کد رشته-محل: ۶۳۴

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۴۳۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدحسین غلامی نژادثانی ابادی

 

شماره شناسنامه: ۶

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۴۴۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ایرج گلی خطیر

 

شماره شناسنامه: ۲۱۵۰۷۵۸۰۴۰

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۶۸۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مهدی قره خانی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۲۰

 

کد رشته-محل: ۶۳۴

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۳۲۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: شهرام کیخا

 

شماره شناسنامه: ۱۸۶۹

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۴۷۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا فرنیا

 

شماره شناسنامه: ۶۶۶

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۳۱۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: پژمان مریدزاده

 

شماره شناسنامه: ۸۷۶

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۳۶۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حسن معتمد

 

شماره شناسنامه: ۲۱۳۰۴۵۵۵۶۵

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۱۸۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: پیمان اسدی

 

شماره شناسنامه: ۲۰

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۰۲۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: یونس شیرپور

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۶۳۴

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۷۶۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا زارعی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۹

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۰۲۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فرامرز فرهمند

 

شماره شناسنامه: ۱۸۸۱

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۱۱۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: جواد مصباحی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۳۰

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۸۳۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: طاهره کیا

 

شماره شناسنامه: ۱۰

 

کد رشته-محل: ۶۳۵

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۲۰۰۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بهرام عباس نیا

 

شماره شناسنامه: ۶۶۵

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۷۵۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سیاوش محجوب

 

شماره شناسنامه: ۹۰

 

کد رشته-محل: ۶۳۳

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۲۸۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حمید زمانی مقدم دولو

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۱۲۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علیرضا مجیدی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۳۰

 

کد رشته-محل: ۶۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۱۷۷۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حسن واعظی

 

شماره شناسنامه: ۸۳۸

 

کد رشته-محل: ۶۳۴