مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۱۵۳۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حسن راشکی

 

شماره شناسنامه: ۲۸۸

 

کد رشته-محل: ۳۶۶

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۱۶۴۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نسیم میرحسینی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۷۶۵۶۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۶۵

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۱۳۵۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محسن صابری اسفیدواجانی

 

شماره شناسنامه: ۲۸۲۴۳

 

کد رشته-محل: ۳۶۴

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۲۲۴۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدجابر موسوی

 

شماره شناسنامه: ۸۰۸

 

کد رشته-محل: ۳۶۵

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۱۱۶۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: الهام گلشاه

 

شماره شناسنامه: ۵۰۸

 

کد رشته-محل: ۳۶۳

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۲۰۶۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مهناز یداللهی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۴

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۲۴۲۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: اذر پیردهقان

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۶۳

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۱۸۷۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: پیغام حیدرپور

 

شماره شناسنامه: ۲۲۳۹

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۱۹۱۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بیتا بیجاری

 

شماره شناسنامه: ۴

 

کد رشته-محل: ۳۶۴

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: لیدا جراحی

 

شماره شناسنامه: ۵۳۶

 

کد رشته-محل: ۳۶۵

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۱۶۰۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مینا احمدی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۳

 

کد رشته-محل: ۳۶۶

نام رشته: پزشکی هسته ای

شماره کارت: ۱۳۴۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا قرائی

 

شماره شناسنامه: ۸۲۴۷

 

کد رشته-محل: ۶۱۵

نام رشته: پزشکی هسته ای

شماره کارت: ۱۵۳۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ارش کیوان

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶

 

کد رشته-محل: ۶۱۵

نام رشته: پزشکی هسته ای

شماره کارت: ۲۲۹۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: رضا غلامی ملکشاهی

 

شماره شناسنامه: ۴۸۲

 

کد رشته-محل: ۶۱۷

نام رشته: پزشکی هسته ای

شماره کارت: ۱۰۸۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بابک نظری

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: پزشکی هسته ای

شماره کارت: ۱۸۶۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: الهه پیرایش سبزوار

 

شماره شناسنامه: ۹۱۰

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: پزشکی هسته ای

شماره کارت: ۱۸۴۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهرو تجلی

 

شماره شناسنامه: ۲۸۵

 

کد رشته-محل: ۶۱۵

نام رشته: پزشکی هسته ای

شماره کارت: ۱۴۳۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: غلامعلی یوسفی

 

شماره شناسنامه: ۵۴۷

 

کد رشته-محل: ۶۱۵