مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۱۵۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ساقی امینی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۰

 

کد رشته-محل: ۵۷۱

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۱۴۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: حنیف اخوت

 

شماره شناسنامه: ۷۰۱۶۲

 

کد رشته-محل: ۵۷۱

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۳۸۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فائزه مهدوی پارسا

 

شماره شناسنامه: ۶۰۲

 

کد رشته-محل: ۵۷۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۵۸۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: خسرو مقتدردیزج

 

شماره شناسنامه: ۸۹۳۱

 

کد رشته-محل: ۵۷۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۶۴۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: زهرا رحمانی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۵۶۱

 

کد رشته-محل: ۵۷۶

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۸۸۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شیما ارسطو

 

شماره شناسنامه: ۸۳۶۷

 

کد رشته-محل: ۵۷۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۲۵۰۹۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی باقری حق

 

شماره شناسنامه: ۹۵۰

 

کد رشته-محل: ۵۷۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۵۸۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سام کریم تویسرکانی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۳۰۱

 

کد رشته-محل: ۵۷۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۲۱۰۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: امیرحسین احسنی ارانی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱

 

کد رشته-محل: ۶۱۴

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۰۶۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: علیرضا خدامی

 

شماره شناسنامه: ۵

 

کد رشته-محل: ۵۷۱

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۳۴۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا روحی

 

شماره شناسنامه: ۵۰۹۴

 

کد رشته-محل: ۶۱۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۵۸۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حسام جهاندیده ثابت

 

شماره شناسنامه: ۱۲۵۸۶

 

کد رشته-محل: ۵۷۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۰۹۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رضا فتوحی فیروزاباد

 

شماره شناسنامه: ۳۰۲

 

کد رشته-محل: ۵۷۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۰۴۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: کیوان اقازاده

 

شماره شناسنامه: ۸۶۷۲

 

کد رشته-محل: ۵۷۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۸۵۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شیرین مقصود

 

شماره شناسنامه: ۵۷۷

 

کد رشته-محل: ۵۷۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۳۵۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حامد محمدی قهاری

 

شماره شناسنامه: ۱۶۰۱۷

 

کد رشته-محل: ۵۷۴

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۹۳۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: یوسف یعقوبلو

 

شماره شناسنامه: ۲۹۲۴

 

کد رشته-محل: ۵۷۴

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۸۶۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: ایه ترقی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۰۴

 

کد رشته-محل: ۵۷۷

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۶۹۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: حسن کرداری یامچی

 

شماره شناسنامه: ۶۹۶۳

 

کد رشته-محل: ۶۱۲

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۲۴۳۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: حسین پایه داراردکانی

 

شماره شناسنامه: ۶۳

 

کد رشته-محل: ۶۱۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۵۹۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محبوبه کریمی گلوگاهی

 

شماره شناسنامه: ۳۱

 

کد رشته-محل: ۵۷۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۸۵۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهتاب ربانی اناری

 

شماره شناسنامه: ۳۹۸

 

کد رشته-محل: ۵۷۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۲۲۱۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: نگین نجمی

 

شماره شناسنامه: ۶۱۸

 

کد رشته-محل: ۵۷۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۸۴۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهناز مهیمنی

 

شماره شناسنامه: ۵۳

 

کد رشته-محل: ۵۷۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۷۲۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: المیرا مس اح مارالانی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸۸

 

کد رشته-محل: ۵۷۴

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۹۵۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پریا حامدی

 

شماره شناسنامه: ۹۳۶

 

کد رشته-محل: ۵۷۶

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۲۳۷۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: شیما کمندی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸۶

 

کد رشته-محل: ۶۱۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۲۰۴۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: ازاده مرادی

 

شماره شناسنامه: ۵۳

 

کد رشته-محل: ۵۷۷

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۱۶۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ازاده خردمند

 

شماره شناسنامه: ۵۶۳

 

کد رشته-محل: ۵۷۱

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۷۲۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: شبنم نوعی علمداری

 

شماره شناسنامه: ۹۰۲

 

کد رشته-محل: ۵۷۱

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۲۵۷۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: مونا مزیدی

 

شماره شناسنامه: ۵۷۳۶

 

کد رشته-محل: ۶۱۴

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۹۳۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: رضوان روحی سفیدمزگی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۰

 

کد رشته-محل: ۶۱۲

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۰۱۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: ملیحه یاوری

 

شماره شناسنامه: ۲۰۴۲

 

کد رشته-محل: ۵۷۲

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۲۲۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: رضا شیخ پورجونکی

 

شماره شناسنامه: ۷۲۶

 

کد رشته-محل: ۵۷۲

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۹۷۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مجتبی بهادری جهرمی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۲

 

کد رشته-محل: ۵۷۷

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۲۲۷۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: علی اکبر صادقی

 

شماره شناسنامه: ۸

 

کد رشته-محل: ۶۱۲

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۲۳۲۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: مسعود اصغری

 

شماره شناسنامه: ۱۸۴۰

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۴۵۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: نادر نظری

 

شماره شناسنامه: ۲

 

کد رشته-محل: ۵۷۲

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۲۸۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سعیدرضا نوری

 

شماره شناسنامه: ۲۲۳

 

کد رشته-محل: ۵۷۶

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۲۳۳۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مصطفی نصرالهی

 

شماره شناسنامه: ۷۴۹۵

 

کد رشته-محل: ۶۱۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۲۰۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سعید اصفی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۹

 

کد رشته-محل: ۵۷۷

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۵۵۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فریدون اسلامی جو

 

شماره شناسنامه: ۱۳۶۴

 

کد رشته-محل: ۵۷۲

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۱۳۸۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فخرالسادات چاوشی

 

شماره شناسنامه: ۸۹۸

 

کد رشته-محل: ۵۷۶