مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۲۲۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: ایدا پرویزی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۰۲۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: اکرم چوپانی کهکی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۵۷۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۷۳۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: طاهره علیزاده قلعه لر

 

شماره شناسنامه: ۹۴۸۰۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۲۶۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: مریم خرازی زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۴

 

کد رشته-محل: ۲۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۳۷۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: بهاره صدرالسادات

 

شماره شناسنامه: ۹۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۲۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۱۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: پاملا کدخدایان

 

شماره شناسنامه: ۹۴۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۳۷۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: ملیحه محمودی نیا

 

شماره شناسنامه: ۱۰۰۳

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۸۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: ندا مقتدری اصفهانی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۷۹

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۴۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فاطمه پورعبدالهی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۷

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۵۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: یگانه صادقی دودران

 

شماره شناسنامه: ۴۹۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۲۶۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: ثمانه رخ گیره

 

شماره شناسنامه: ۸۷۹

 

کد رشته-محل: ۲۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۸۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مریم محمدبیگی دهقی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۶۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۸۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم وفائی

 

شماره شناسنامه: ۶۱۴۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۵۹۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: زینب صائمی

 

شماره شناسنامه: ۱۴

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۳۶۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: الهام یحیائی

 

شماره شناسنامه: ۶۴۱

 

کد رشته-محل: ۲۲۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۸۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: الهام اولیاپناه

 

شماره شناسنامه: ۲۵۲۶

 

کد رشته-محل: ۲۲۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۳۹۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: رویا نصیرزاده بافقی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۳۷۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: شوکت مشتاقیان

 

شماره شناسنامه: ۴۱۶

 

کد رشته-محل: ۲۳۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۳۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: ارزو بهزادیان

 

شماره شناسنامه: ۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۵۶۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: مریم بغوری

 

شماره شناسنامه: ۱۶۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۰۱۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: میترا عبدلی

 

شماره شناسنامه: ۵۱۳

 

کد رشته-محل: ۲۳۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۳۷۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهارک منصوری

 

شماره شناسنامه: ۳۹۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۶۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ستاره فاتحی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۵۲۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ملیحه بارچی نژاد

 

شماره شناسنامه: ۲۵۱۹۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۷۲۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: شهلا کارگرمطلق

 

شماره شناسنامه: ۱۱۶۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۶۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: مریم حبیبی کیاسرایی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۷۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۲۶۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: نزهت السادات دانش پور

 

شماره شناسنامه: ۲۶۴۱

 

کد رشته-محل: ۲۳۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۳۹۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: ویدا تقی پوربازرگانی

 

شماره شناسنامه: ۷۲۸۲

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۳۷۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: زهرا خانی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۲

 

کد رشته-محل: ۲۲۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۴۰۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: فرین فرج زاده

 

شماره شناسنامه: ۴۹۵۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۲۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم خسرومهر

 

شماره شناسنامه: ۱۹۵۲

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۷۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: کتایون یزدچی

 

شماره شناسنامه: ۳۰۶۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۸۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: اذین اذریان

 

شماره شناسنامه: ۷۷۳۹

 

کد رشته-محل: ۲۲۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۴۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: پریسا رزمجوئی

 

شماره شناسنامه: ۳۱

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۱۲۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم کرمعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۸۸

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۳۹۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: بی بی حورا واحدالعین

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۴۸۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: معصومه علی بیک

 

شماره شناسنامه: ۱۶۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۴۸۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مهتاب بیرانوندی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۶۰۷

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۷۱۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نسترن کیوان چهر

 

شماره شناسنامه: ۵۲۱

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۷۰۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم نبی زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۴۹۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: سحر رشیدی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۰۱۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۳۸۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: سارا قهاری

 

شماره شناسنامه: ۴۸۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۲۵۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مریم بقایی نژاد

 

شماره شناسنامه: ۱۰۹۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۰۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیده شهرزاد هاشمی دیزجی

 

شماره شناسنامه: ۲۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۸۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مرجان محبوبی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۳۷۲

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۱۶۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: مریم پوررحیمی

 

شماره شناسنامه: ۷۸۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۷۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: پگاه روانفر

 

شماره شناسنامه: ۱۷۸۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۴۱۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: لیلا پیرزاده

 

شماره شناسنامه: ۶۸۴۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۳۷۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: مرضیه نجاری

 

شماره شناسنامه: ۲۳۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۵۱۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: اوشا مویدی

 

شماره شناسنامه: ۳۱۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۶۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فریده خرمی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۲۲

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۴۷۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: ازاده جفرسته

 

شماره شناسنامه: ۸۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۴۸۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: اتوسا جعفری

 

شماره شناسنامه: ۱۳۰۹۷

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۵۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ژاله بوستانی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۶۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: رویا درخشان

 

شماره شناسنامه: ۱۰۹۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۵۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: الهام وهابی

 

شماره شناسنامه: ۳۸۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۲۵۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: فاطمه طالبی دادوکلایی

 

شماره شناسنامه: ۴۷۳

 

کد رشته-محل: ۲۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۳۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: افسانه فرشین

 

شماره شناسنامه: ۷۱۰۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۲۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: زیور بیاتی تروجنی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۴۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۸۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: زهرا شمالی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۴۲۶

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۳۹۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: عزت شبانی برج

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱۶۸

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۷۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: طیبه تکلوبیغش

 

شماره شناسنامه: ۳۷۷۵

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۱۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رامش بختیاریان

 

شماره شناسنامه: ۹۸۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۶۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: زهرا اسکندری

 

شماره شناسنامه: ۹۱۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۹۰۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: زهره سالاری دشت بیاض

 

شماره شناسنامه: ۷۸۶۷۵

 

کد رشته-محل: ۲۲۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۹۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: صغری یعقوبی پور

 

شماره شناسنامه: ۱۵۱۵۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۱۰۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: فاطمه قربعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۸۴

 

کد رشته-محل: ۲۳۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۳۵۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محبوبه قربانی رضایی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۷۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فاطمه گلشاهی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۳۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۷۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سکینه بنی فاطمی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۸۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۵۴۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محدثه کاسب قانع

 

شماره شناسنامه: ۷۵۹۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۵۹۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ندا خیری مطلق

 

شماره شناسنامه: ۹۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۲۱۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: مرجان توفیقی

 

شماره شناسنامه: ۵۴۴

 

کد رشته-محل: ۲۳۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۷۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: عذرا صادقی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۷۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۰۵۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: طاهره رحمانی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۰۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۰۱۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سپیده خدائی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۷۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مهشید کاویانی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۷۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم محمودخالصی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۵۱۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فاطمه جدکاره

 

شماره شناسنامه: ۴۹۵

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۷۲۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: معصومه دوپورفالیزغلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۹۰۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: شیوا هاشمی جم

 

شماره شناسنامه: ۱۳۶۳۶۵۲۹۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۹۲۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: شهناز رجبی

 

شماره شناسنامه: ۳۵۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۸۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: تهمینه محمودی کل گچی

 

شماره شناسنامه: ۲۰۵۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۱۰۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: معصومه داداش علیها

 

شماره شناسنامه: ۴۸۸۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۲۵۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: خدیجه یزدان مهر

 

شماره شناسنامه: ۵۶۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۳۸۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: لعیا شیرین زاده فیض ابادی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۵۱۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بیتا بها

 

شماره شناسنامه: ۱۳۹۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۵۶۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیما کبوتری

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۹۲۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: مریم نخعی مقدم

 

شماره شناسنامه: ۲۳۱۸۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۱۱۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مرضیه طالبیان

 

شماره شناسنامه: ۱۰

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۱۶۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: سکینه میرزائی خلیل ابادی

 

شماره شناسنامه: ۷۳۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۹۰۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: سیده سعیده اسدی

 

شماره شناسنامه: ۷۸۵۷۹

 

کد رشته-محل: ۲۳۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۹۲۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شهین تدین

 

شماره شناسنامه: ۶۴۹۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۵۴۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: طرلان حمیده خو

 

شماره شناسنامه: ۶۹۹۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۹۵۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شهرزاد اقاعمو

 

شماره شناسنامه: ۷۵۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۴۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: صدیقه حسینی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۵۳۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: فرخنده اشرفی

 

شماره شناسنامه: ۶۷۵

 

کد رشته-محل: ۱۷۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۵۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مهشید البرزی

 

شماره شناسنامه: ۵۹۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۴۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مژگان غلامی دهزیری

 

شماره شناسنامه: ۲۱۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۵۳۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: فاطمه کاظمی وندنیار

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۶