مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۲۲۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: کامیار اژدری

 

شماره شناسنامه: ۱۰۴۳

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۵۶۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: امیرناصرالدین جدبابایی مقدم

 

شماره شناسنامه: ۲۰۶۵

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۵۸۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدعلی شهاب الدین

 

شماره شناسنامه: ۷۷۱۷

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۶۹۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: مهدی هاشمی اسکوئی

 

شماره شناسنامه: ۴۰۸۱

 

کد رشته-محل: ۴۶۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۸۳۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سعید صفری

 

شماره شناسنامه: ۴۳۰۰۰

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۷۹۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سامان محمدی پورخرزوکی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۹۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۹۹۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مهدی اکبرزاده

 

شماره شناسنامه: ۴۵۰

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۳۳۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مهدی کهرم

 

شماره شناسنامه: ۴۰۹۵

 

کد رشته-محل: ۴۶۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۵۴۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیامک صدیقی

 

شماره شناسنامه: ۳۱۷

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۷۴۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیدمسعود عبدی اسکوئی

 

شماره شناسنامه: ۶۵

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۹۶۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مهرزاد ایرانی پرست

 

شماره شناسنامه: ۲۹

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۱۱۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: پژمان فرشیدمهر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۱۶

 

کد رشته-محل: ۴۶۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۵۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: ارش شکیبا

 

شماره شناسنامه: ۱۸۲۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۱۱۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: اکبر نیک سپهر

 

شماره شناسنامه: ۹۱۸

 

کد رشته-محل: ۴۶۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۳۱۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: داود محمدی نوکنده

 

شماره شناسنامه: ۹۳۶

 

کد رشته-محل: ۴۵۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۵۵۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: ایمان امیری

 

شماره شناسنامه: ۱۴۴۷

 

کد رشته-محل: ۴۶۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۸۱۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ایدین یعقوبی نوتاش

 

شماره شناسنامه: ۶۷۷۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۷۵۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: احسان جنیدی جعفری

 

شماره شناسنامه: ۲۴۴

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۱۹۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: محمدصادق اسماعیلی دلشاد

 

شماره شناسنامه: ۷۲۰

 

کد رشته-محل: ۴۵۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۰۷۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: رمضانعلی رضائی

 

شماره شناسنامه: ۲۶

 

کد رشته-محل: ۴۶۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۵۸۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سهیل برومند

 

شماره شناسنامه: ۸۴۴۷

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۲۵۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مهدی عباسی صاحبی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۲۵۶

 

کد رشته-محل: ۴۶۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۸۱۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمد بقائی

 

شماره شناسنامه: ۵۲۸۶

 

کد رشته-محل: ۴۴۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۶۷۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: احد هاشم پور

 

شماره شناسنامه: ۵۵۵

 

کد رشته-محل: ۴۴۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۳۳۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ممقانی قاضیجهانی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۴۷

 

کد رشته-محل: ۴۶۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۳۴۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیدپوریا محله یوسفی

 

شماره شناسنامه: ۵۵۹۹

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۳۳۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علی سلوکی

 

شماره شناسنامه: ۴۴۹۱

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۶۸۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: فرهنگ پارسافر

 

شماره شناسنامه: ۱۷۲۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۷۶۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهدی صرافی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۰

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۰۸۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سجاد نورشفیعی

 

شماره شناسنامه: ۴۷۳

 

کد رشته-محل: ۴۶۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۴۸۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: شاپور عزیزی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۹۳

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۳۲۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سجاد ابراهیمی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۱۷

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۳۴۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محسن ارایش خواه

 

شماره شناسنامه: ۷۰۰۳

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۰۹۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محسن طاهرخانی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۵۹۶

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۴۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: محمدرضا مشهدی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۶

 

کد رشته-محل: ۴۵۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۵۱۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: حیدر قربانیان هریس

 

شماره شناسنامه: ۱۱۷۸

 

کد رشته-محل: ۴۶۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۹۱۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: غلام رسول کمال پور

 

شماره شناسنامه: ۱۱۷۷۸

 

کد رشته-محل: ۴۶۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۸۰۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: ارمین امیریان

 

شماره شناسنامه: ۲۶۷۱

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۸۰۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: داود میراخورلی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۵۶

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۳۱۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: مهدی کیوانلوشهرستانکی

 

شماره شناسنامه: ۹۷۹

 

کد رشته-محل: ۴۶۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۳۲۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: رضا تقی زاده مقدم

 

شماره شناسنامه: ۲۱۰۵

 

کد رشته-محل: ۴۴۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۴۶۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: افشین فتحی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۳

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۰۳۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: علی کریمی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۲۰۹

 

کد رشته-محل: ۴۵۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۲۹۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: جمال جلیلی شهری

 

شماره شناسنامه: ۳۶۳

 

کد رشته-محل: ۴۶۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۴۸۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: شهریار عزیزی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۹۴

 

کد رشته-محل: ۴۶۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۴۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا فریدونیان

 

شماره شناسنامه: ۶

 

کد رشته-محل: ۴۶۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۷۶۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سیدحسن موسوی تاکامی

 

شماره شناسنامه: ۵۱۶

 

کد رشته-محل: ۴۴۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۳۹۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: روشنک نجیبی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴۵

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۸۹۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فضه الیاسی نیا

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷۰۶

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۱۶۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: ندا ظهیری زرندی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۶

 

کد رشته-محل: ۴۵۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۲۲۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم لقمان

 

شماره شناسنامه: ۱۹۸۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۲۵۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم حسن اصفهانی

 

شماره شناسنامه: ۷۶۸

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۲۵۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: هدی السادات هادیان امری

 

شماره شناسنامه: ۸۴

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۶۰۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: اناهیتا برجیان

 

شماره شناسنامه: ۳۷۳

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۸۵۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: نسیبه خالق نژادطبری

 

شماره شناسنامه: ۸۳۸

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۸۹۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: زهرا فراهانی نیک

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۸۳

 

کد رشته-محل: ۴۶۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۴۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: شقایق عزیززاده

 

شماره شناسنامه: ۲۶۴۸

 

کد رشته-محل: ۴۶۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۶۲۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: میترا معنوی

 

شماره شناسنامه: ۳۱۶۲

 

کد رشته-محل: ۴۶۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۱۵۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: فرانک جلالوند

 

شماره شناسنامه: ۲۸۱

 

کد رشته-محل: ۴۵۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۳۸۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: خدیجه یزدانی فرد

 

شماره شناسنامه: ۴۶۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۳۸۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: شیما محیطی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۳۱

 

کد رشته-محل: ۴۶۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۶۰۹۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: لیلا ظهیرمیردامادی

 

شماره شناسنامه: ۵۵۸

 

کد رشته-محل: ۴۴۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۳۹۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: الهه اسکندری تربقان

 

شماره شناسنامه: ۸۱۰۹۱

 

کد رشته-محل: ۴۶۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۰۴۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فروغ رزمجوئی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۷

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۵۱۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: نسیم حاجی قاسمی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۱۶

 

کد رشته-محل: ۴۶۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۱۲۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: سهیلا ساربانی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۶۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۸۶۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم شریفی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۱۰

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۶۱۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: یسری جهانگیری

 

شماره شناسنامه: ۸۵۱

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۱۵۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: ثریا شاهرخ شهرکی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۸۵۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فائزه خادمی

 

شماره شناسنامه: ۶۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۰۷۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: لیلا رضایی

 

شماره شناسنامه: ۴۳۲۵

 

کد رشته-محل: ۴۵۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۷۲۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سولماز هاشمی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸۵

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۳۷۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: شفق پارسازاد

 

شماره شناسنامه: ۷۸۵

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۰۸۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمدعلی حقوقی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۳۱۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد حسنی

 

شماره شناسنامه: ۸۲۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۱۲۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمد امید

 

شماره شناسنامه: ۱۷۳۳

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۹۹۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: علیرضا رضائی

 

شماره شناسنامه: ۴۳۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۰۲۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: هادی رضازاده

 

شماره شناسنامه: ۱۸۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۰۶۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مسعود صیادی شهرکی

 

شماره شناسنامه: ۶

 

کد رشته-محل: ۴۴۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۴۶۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدمسعود حقیقی کیان

 

شماره شناسنامه: ۲۶۸

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۰۵۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: راضیه توکلی ریشهری

 

شماره شناسنامه: ۳۲۹

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۴۸۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: کیوان صابونی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۱

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۴۶۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: بهنام رضا مخصوصی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۷

 

کد رشته-محل: ۴۵۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۴۶۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رضا فرمان بردار

 

شماره شناسنامه: ۶۰

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۴۶۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: طاهر محمدی

 

شماره شناسنامه: ۵۰۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۹۶۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: احمد رهنما

 

شماره شناسنامه: ۵

 

کد رشته-محل: ۴۴۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۲۴۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: سیدفرهاد طیاری

 

شماره شناسنامه: ۳۶۰۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۶۲۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سمیه علامه

 

شماره شناسنامه: ۲۷۱۰

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۸۰۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمد رامین

 

شماره شناسنامه: ۳۱۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۷۶۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل برابادی

 

شماره شناسنامه: ۲۷۵

 

کد رشته-محل: ۴۵۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۴۹۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: فیصل فرشادی

 

شماره شناسنامه: ۳۷۲۰۵۷۵۱۰۱

 

کد رشته-محل: ۴۵۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۷۴۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سعید گودرزی

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۳۱۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا حمیدخانی

 

شماره شناسنامه: ۹۰۴

 

کد رشته-محل: ۴۶۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۵۴۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: اسمعیل قاسمی

 

شماره شناسنامه: ۷۱

 

کد رشته-محل: ۴۶۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۵۲۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: سیدسجاد محمدی قادیکلائی

 

شماره شناسنامه: ۹۴

 

کد رشته-محل: ۴۴۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۹۹۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمدرضا دهقانی

 

شماره شناسنامه: ۴۸۲

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۰۲۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهدی تهمتن

 

شماره شناسنامه: ۳۴۸۰

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۴۳۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: شهاب الدین قبادی قادی کلائی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۱

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۶۸۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: ارش مرادی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۹۶

 

کد رشته-محل: ۴۴۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۰۰۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمد ضیائی

 

شماره شناسنامه: ۸۶۳

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۰۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: همت رنجبری

 

شماره شناسنامه: ۱۳۹۰

 

کد رشته-محل: ۴۴۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۲۰۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سیدمسعود موسوی

 

شماره شناسنامه: ۹۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۱۲۹۶

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: علی مکی ابادی

 

شماره شناسنامه: ۵

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۳۴۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: وحید جمعه زاده

 

شماره شناسنامه: ۷۵۹۶۷

 

کد رشته-محل: ۴۶۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۰۸۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: عنایت اله یدالهی فارسانی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۰

 

کد رشته-محل: ۴۴۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۵۵۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: مهدی زنگانه

 

شماره شناسنامه: ۴۹۳

 

کد رشته-محل: ۴۵۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۴۷۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد کاکاوند

 

شماره شناسنامه: ۳۶۲

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۴۳۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فاتحی میبدی

 

شماره شناسنامه: ۲

 

کد رشته-محل: ۴۶۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۲۰۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدناصر افشین

 

شماره شناسنامه: ۱۸۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۲۳۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: خلیل طلائی زاده

 

شماره شناسنامه: ۸۰۵۳

 

کد رشته-محل: ۴۵۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۳۲۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مصطفی رئوف یزدی نژاد

 

شماره شناسنامه: ۳۰۴۲

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۴۷۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: اشکان شیروئی

 

شماره شناسنامه: ۳۳۶۵۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۰۸۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علی فرهودی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۲۱۵۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: رسول عجمی

 

شماره شناسنامه: ۴۲۰۲

 

کد رشته-محل: ۴۶۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۱۵۳۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: داود محمدیان روشن

 

شماره شناسنامه: ۲۰۷

 

کد رشته-محل: ۴۶۱