مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۰۴۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: طه احمدالی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۱۲۱

 

کد رشته-محل: ۵۱۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۰۴۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد ولی زاده

 

شماره شناسنامه: ۳۲۸۸

 

کد رشته-محل: ۵۲۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۲۸۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدمحسن رفیع زاده طبائی زواره

 

شماره شناسنامه: ۸۴

 

کد رشته-محل: ۵۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۵۶۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حسین حسن پور

 

شماره شناسنامه: ۱۷۹۸

 

کد رشته-محل: ۵۲۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۳۲۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سیدحسین قوامی شهری

 

شماره شناسنامه: ۱۷۵۴

 

کد رشته-محل: ۵۲۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۳۰۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی ایزدی

 

شماره شناسنامه: ۵۶۶

 

کد رشته-محل: ۵۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۷۰۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حسن خلیلی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۶۰۶۶۹۹۱۴

 

کد رشته-محل: ۵۱۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۷۵۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمد زارعی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۵

 

کد رشته-محل: ۵۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۷۷۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محسن عادل پور

 

شماره شناسنامه: ۶۲۴

 

کد رشته-محل: ۵۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۸۱۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدباقر رجبی

 

شماره شناسنامه: ۵۱۱۶

 

کد رشته-محل: ۵۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۹۶۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد بنی فاطمی خراسانی

 

شماره شناسنامه: ۶

 

کد رشته-محل: ۵۲۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۹۶۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدباقر ابطحی

 

شماره شناسنامه: ۳۴

 

کد رشته-محل: ۵۲۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۰۱۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سیدسحاب الدین شهرزاد

 

شماره شناسنامه: ۱۳۰۳

 

کد رشته-محل: ۵۲۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۳۸۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: خاطره تقی زاده

 

شماره شناسنامه: ۲۷۹۳

 

کد رشته-محل: ۵۲۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۵۱۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حامد قاسمی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۵۸

 

کد رشته-محل: ۵۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۵۰۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدیاسر کیارودی

 

شماره شناسنامه: ۳۵

 

کد رشته-محل: ۵۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۴۸۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی شهبازی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۹۲۴

 

کد رشته-محل: ۵۲۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۶۶۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حسن فرشیدنیا

 

شماره شناسنامه: ۲۲۷

 

کد رشته-محل: ۵۱۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۷۶۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علی هاشملو

 

شماره شناسنامه: ۵۱۹

 

کد رشته-محل: ۵۲۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۸۴۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نسیم عموهاشمی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۵

 

کد رشته-محل: ۵۲۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۸۲۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: هادی نجمی

 

شماره شناسنامه: ۷۷۱۹

 

کد رشته-محل: ۵۲۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۰۰۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: امین مسجدی

 

شماره شناسنامه: ۸۱۱

 

کد رشته-محل: ۵۱۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۴۰۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علی رضا ایرانی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳

 

کد رشته-محل: ۵۱۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۴۲۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: نسرین اهنگرداودی

 

شماره شناسنامه: ۴۰۱

 

کد رشته-محل: ۵۱۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۱۰۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سعید یادگاری

 

شماره شناسنامه: ۵۶۴

 

کد رشته-محل: ۵۲۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۶۸۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: کاوه ابری اقدم

 

شماره شناسنامه: ۱۹۰۳

 

کد رشته-محل: ۵۱۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۶۹۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدحسین جبارپوربنیادی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۹۴

 

کد رشته-محل: ۵۲۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۷۹۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ارژنگ گردیز

 

شماره شناسنامه: ۱۶۲۶

 

کد رشته-محل: ۵۱۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۴۴۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مجید شمسی شاهم ابادی

 

شماره شناسنامه: ۸۲۵

 

کد رشته-محل: ۵۱۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۸۵۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مریم دوراندیش لنگرودی

 

شماره شناسنامه: ۶۱۲

 

کد رشته-محل: ۵۲۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۸۲۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: عرفان محمداسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۳۸۳۳

 

کد رشته-محل: ۵۱۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۶۷۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: طاهر سلیمانی سرج

 

شماره شناسنامه: ۷۸۷

 

کد رشته-محل: ۵۲۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۴۸۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مجتبی ایدی زاده

 

شماره شناسنامه: ۴۵۳۰۱۹۴۸۷۶

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۳۸۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: مهسا جعفریان شهری

 

شماره شناسنامه: ۳۰۴۲

 

کد رشته-محل: ۵۲۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۷۹۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: دانیال نجدی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۵۳

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۶۲۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ندا صفازاده حقیقی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۲۶

 

کد رشته-محل: ۵۲۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۳۴۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: فاطمه ارمان فر

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۵۲۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۷۲۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: وحیده منوچهری شتربانی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۶۹

 

کد رشته-محل: ۵۱۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۸۶۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ارزو مومنی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۷۹

 

کد رشته-محل: ۵۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۲۱۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مژگان نیکدل

 

شماره شناسنامه: ۵۱۸

 

کد رشته-محل: ۵۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۰۵۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: مهسا پرهیزکار

 

شماره شناسنامه: ۱۹۷

 

کد رشته-محل: ۵۲۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۷۳۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ازاده کنعانی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۰۲۳

 

کد رشته-محل: ۵۲۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۶۳۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فرزانه اقامحمدی خامنه

 

شماره شناسنامه: ۷۶۲۵

 

کد رشته-محل: ۵۱۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۲۲۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: روجا اقاجان زاده

 

شماره شناسنامه: ۲۴۶۳

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۲۱۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: صدیقه کهنسال

 

شماره شناسنامه: ۵۴

 

کد رشته-محل: ۵۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۴۵۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: اسیه فروتنی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۴

 

کد رشته-محل: ۵۱۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۴۶۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مهدیه عظیمی زاده

 

شماره شناسنامه: ۲۷۴۲

 

کد رشته-محل: ۵۲۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۸۴۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: طاهره عرب کوهسار

 

شماره شناسنامه: ۵۲

 

کد رشته-محل: ۵۲۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۴۹۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: لیلا رضائی

 

شماره شناسنامه: ۵۱۶

 

کد رشته-محل: ۵۱۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۰۵۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سارا پاکدل ورجوی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۷۹

 

کد رشته-محل: ۵۲۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۴۹۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: تافگه محمدی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۱۶

 

کد رشته-محل: ۵۲۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۲۲۳۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: رضا جعفری

 

شماره شناسنامه: ۴۶۶

 

کد رشته-محل: ۵۲۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۶۴۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: عباس افکاری شیراز

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۱۸۳۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علی محمودی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۹۴۱

 

کد رشته-محل: ۵۲۲