مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۳۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: روح الله حیدری

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۱۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: هدا کاوسی

 

شماره شناسنامه: ۶۶۰۸

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۳۰۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: یزدان ظفری

 

شماره شناسنامه: ۷۶۰

 

کد رشته-محل: ۳۲۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۵۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: جعفر احمدی کهنعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۹۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۲۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: علی اکبر خالصی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۷۰

 

کد رشته-محل: ۳۲۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۶۸۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سهیل تیموری

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۹۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: کوروش شیخ احمدی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۴

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۹۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوری ذلانی

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۹۰۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: نورالله هاشمزهی گونکی

 

شماره شناسنامه: ۹۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۷۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: بهروز صادقی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۰۰۳

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۴۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مهدی نیکخواه دهکردی

 

شماره شناسنامه: ۶۲۹۴۲

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۹۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: نادر سیگاری

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴۸۷

 

کد رشته-محل: ۳۳۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۹۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: احمد نادری

 

شماره شناسنامه: ۲۶۹۲

 

کد رشته-محل: ۳۲۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۷۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی یوسفوند

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۹۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: علیرضا نصیری فر

 

شماره شناسنامه: ۳۵۶

 

کد رشته-محل: ۳۳۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۵۵۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: صالح الدین بویا

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۴

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۳۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علی رضا اسماعیلی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۲۲

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۷۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: اصغر خسروی

 

شماره شناسنامه: ۳۵۵۲۴

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۷۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد کریمیان

 

شماره شناسنامه: ۹۶۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۰۳۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مهدی شیرزاده

 

شماره شناسنامه: ۴۵۲

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۷۴۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا عباسی

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۲۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: جهانبخش ابدالی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۵۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۰۶۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهدی فاطمی

 

شماره شناسنامه: ۱۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۱۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سیاوش نصیری

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۱۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: شکرالله حسنی

 

شماره شناسنامه: ۹۸۵

 

کد رشته-محل: ۳۲۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۵۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: اردبیل

نام و نام خانوادگی: خدیجه حق شناس سرخ کلائی

 

شماره شناسنامه: ۱۸

 

کد رشته-محل: ۳۳۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۱۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا سراقی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۴۲

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۵۹۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سهیلا صادقی قادیکلایی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۰

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۸۲۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: مسلم احمدی

 

شماره شناسنامه: ۹۵۷۸

 

کد رشته-محل: ۳۲۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۴۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: یوسف پریدار

 

شماره شناسنامه: ۵۹۴۶۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۳۳۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مسعود اسمعیل طلائی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۲۹

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۳۶۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عباس غلامی

 

شماره شناسنامه: ۴۶۳۹۳

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۳۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سعید نجف زاده ساداتی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۸۱۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدباقر میری

 

شماره شناسنامه: ۴۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۵۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: افشین طهماسبی

 

شماره شناسنامه: ۸۰۷۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۱۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: مجید کبرائی

 

شماره شناسنامه: ۷۲۸۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۸۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: سیدحسین سیدنژادفهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۹۵

 

کد رشته-محل: ۳۲۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۳۱۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: علیرضا سیما

 

شماره شناسنامه: ۱۳۴۷

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۴۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: فخرالدین شیرانیان

 

شماره شناسنامه: ۵۲۹

 

کد رشته-محل: ۳۲۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۵۳۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: اردبیل

نام و نام خانوادگی: کاترین بیوک اقازاده

 

شماره شناسنامه: ۱۸

 

کد رشته-محل: ۳۳۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۸۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: مجید ستوده

 

شماره شناسنامه: ۲۸۵

 

کد رشته-محل: ۳۲۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۶۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: امان قاسم زاده عقیانی

 

شماره شناسنامه: ۳۱۰

 

کد رشته-محل: ۳۱۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۷۶۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رامین قادری

 

شماره شناسنامه: ۴۲۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۶۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سعید چوبکار

 

شماره شناسنامه: ۱۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۰۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: زاهد کریمی

 

شماره شناسنامه: ۷۷۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۰۷۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا سلطانی

 

شماره شناسنامه: ۴۲

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۱۲۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا پهلوان صباغ

 

شماره شناسنامه: ۱۸۰۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۹۳۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حسین عمارلو

 

شماره شناسنامه: ۲۰۸۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۹۷۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: یوسف غلام پور

 

شماره شناسنامه: ۶۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۴۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: جلال الیاسی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۱۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۷۰۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بهزاد حاتمی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۶۱۶۳۸۱۳۳

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۵۸۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سیدعلی رضا شیرنگی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۴۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۸۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: رضا اریان پور

 

شماره شناسنامه: ۳۹

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۲۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فرید مرادیان کوخدان

 

شماره شناسنامه: ۲۹۸۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۰۱۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: وحید کاوه ی

 

شماره شناسنامه: ۳۳۶۱

 

کد رشته-محل: ۳۳۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۹۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: شهروز ناهید

 

شماره شناسنامه: ۹۰۳

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲۹۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محسن حسنی

 

شماره شناسنامه: ۳۱۲

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۵۰۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمدصالح محمودی

 

شماره شناسنامه: ۶۴۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۱۱۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمد باقرزاده

 

شماره شناسنامه: ۱۳۱۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۴۸۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: ایلخان رضائی

 

شماره شناسنامه: ۶۴۱۰۰۷۴۵۰۶

 

کد رشته-محل: ۳۲۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: بهزاد رمضانی فرخانی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴۶۰

 

کد رشته-محل: ۳۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۱۹۴۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: حمید عبدوس

 

شماره شناسنامه: ۶۳

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۴۱۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: حمید گل محمدی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۰۹

 

کد رشته-محل: ۳۲۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۲۷۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: ابراهیم جهانی دربندی

 

شماره شناسنامه: ۱۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۲۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فرزاد خلیلی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۴۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۲۰۳۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: شهریار فرداد

 

شماره شناسنامه: ۵۴۹۵۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۱