مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۳۹۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیده عاصفه موسوی قادیکلائی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۱۳

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۷۵۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدعلی خوشنودی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۵

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۱۸۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مریم ملاباشی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۶۲۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: شعله فائزی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۲۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۸۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ساناز احمدی کرویق

 

شماره شناسنامه: ۵۳۸۴

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۲۲۳۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: علی اصغر اخوت سورکی

 

شماره شناسنامه: ۲۰۳

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۱۷۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: ارزو رضازاده

 

شماره شناسنامه: ۱۶۶۰

 

کد رشته-محل: ۲۶۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۷۶۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: سیدمسلم حیدری خورمیزی

 

شماره شناسنامه: ۴۱۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۴

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۸۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سمیرا یادگاری

 

شماره شناسنامه: ۶۶۸۰

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۳۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ساسان مشیرزاده

 

شماره شناسنامه: ۲۷۱۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۲۱۳۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: روح الله رحمانی فر

 

شماره شناسنامه: ۶۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۳۲۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: احسان یعقوبی

 

شماره شناسنامه: ۲۱۶۱

 

کد رشته-محل: ۲۶۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۸۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: الهام جعفری

 

شماره شناسنامه: ۴۶۷۱

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۲۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مهدی دهقانی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۶۳

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۷۷۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: علیرضا یاراحمدی

 

شماره شناسنامه: ۸۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۵۵

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۲۲۴۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: عباس تفاخری

 

شماره شناسنامه: ۲۳۹۴

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۲۵۲۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: وحید عباسی

 

شماره شناسنامه: ۸۷۸

 

کد رشته-محل: ۲۵۵

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۵۱۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عاطفه حسینی نسب

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳۸

 

کد رشته-محل: ۲۵۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۶۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سارا همدانچی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۱۲

 

کد رشته-محل: ۲۶۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۲۰۳۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سجاد امامی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷۵۰

 

کد رشته-محل: ۲۵۵

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۲۴۲۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سمانه حسینی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۹

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۶۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: عسل فرجی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۹۱

 

کد رشته-محل: ۲۶۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۴۹۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: نسرین مرادیان

 

شماره شناسنامه: ۱۹۶

 

کد رشته-محل: ۲۵۵

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۰۸۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: رضا نعمتی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۶۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۴۳۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مهدی سیفی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۰

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۷۹۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: اسماعیل قریشی طیبی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۸۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۲۴۵۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: اعظم کاشفی زاده

 

شماره شناسنامه: ۲۹۹

 

کد رشته-محل: ۲۶۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۳۵۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا معروفی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۶۴

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۷۶۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمدعلی نهایتی

 

شماره شناسنامه: ۴۹۱

 

کد رشته-محل: ۲۶۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۱۹۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فرنوش سنبلستان

 

شماره شناسنامه: ۹۵۷۸

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۳۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مریم عباسی

 

شماره شناسنامه: ۲۳

 

کد رشته-محل: ۲۶۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۸۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهسا موسوی

 

شماره شناسنامه: ۶۲۸۲

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۸۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: لیلا قلی پورپاشا

 

شماره شناسنامه: ۴۸۰۷

 

کد رشته-محل: ۲۶۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۱۶۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: اعظم طاوسی

 

شماره شناسنامه: ۹۴۴

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۳۸۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: منصوره ممرابادی

 

شماره شناسنامه: ۶۲۲

 

کد رشته-محل: ۲۵۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۹۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عاطفه چاوش زاده تفتی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۳۷۱

 

کد رشته-محل: ۲۵۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۳۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فاطمه یوردخانی

 

شماره شناسنامه: ۱۹

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۲۳۷۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: شیرین گرجستانی

 

شماره شناسنامه: ۹۸۵

 

کد رشته-محل: ۲۶۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۳۷۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: شبنم سهیل نادر

 

شماره شناسنامه: ۳۲۳

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۵۲۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: لیلا بزرگ زاده

 

شماره شناسنامه: ۵۳۶۷

 

کد رشته-محل: ۲۶۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۰۳۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: کیوان اسماعیل زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۴۹۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۵

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۲۱۶۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: وجیهه اقاملایی

 

شماره شناسنامه: ۵۱۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۲۱۵۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: امیر مقدم احمدی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۰۹۹

 

کد رشته-محل: ۲۶۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۷۴۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: حسین عبادی جوکندان

 

شماره شناسنامه: ۳۳

 

کد رشته-محل: ۲۶۵

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۶۷۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمد رزم افروز

 

شماره شناسنامه: ۵۲۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۳۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: معصومه ناظری تیله نوئی

 

شماره شناسنامه: ۲

 

کد رشته-محل: ۲۶۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۲۲۶۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: علی پورزاهد

 

شماره شناسنامه: ۷

 

کد رشته-محل: ۲۶۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۱۸۵۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سمیه باقی زاده

 

شماره شناسنامه: ۳۸۰

 

کد رشته-محل: ۲۶۲