مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۰۴۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: بابک سیف زاده

 

شماره شناسنامه: ۹۴۳۷

 

کد رشته-محل: ۴۷۷

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۳۳۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علیرضا طبیب خوئی

 

شماره شناسنامه: ۴۱۹۰

 

کد رشته-محل: ۴۷۳

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۴۴۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: احسان علوی بلداجی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۴۶۵

 

کد رشته-محل: ۴۷۶

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۵۱۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: روزبه شمس امیری

 

شماره شناسنامه: ۳۲۱۹

 

کد رشته-محل: ۴۷۵

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۹۱۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سیدوحید حیدری

 

شماره شناسنامه: ۳۸۱۱

 

کد رشته-محل: ۴۷۳

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۲۲۳۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سجاد شفیعی

 

شماره شناسنامه: ۴۸۳

 

کد رشته-محل: ۴۷۵

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۱۲۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا جباری

 

شماره شناسنامه: ۲۰۰۴

 

کد رشته-محل: ۴۷۶

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۸۰۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا جلیلی خوشنود

 

شماره شناسنامه: ۳۴۰۸

 

کد رشته-محل: ۴۷۶

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۲۱۴۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: محسن شهبا

 

شماره شناسنامه: ۳۹۱

 

کد رشته-محل: ۵۱۱

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۹۶۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: احسان زارع

 

شماره شناسنامه: ۲۱

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مسعود راستی

 

شماره شناسنامه: ۲۸۴۵

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۵۷۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: خلیل کملاخ

 

شماره شناسنامه: ۳۱۸۰

 

کد رشته-محل: ۴۷۶

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۵۴۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سیدنادر دادگر

 

شماره شناسنامه: ۶۰۵

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۷۷۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: امیرحسین حقیر

 

شماره شناسنامه: ۵۴۹

 

کد رشته-محل: ۴۷۴

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۲۰۲۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: انوشیروان نیک نژاد

 

شماره شناسنامه: ۳۶۸۴

 

کد رشته-محل: ۴۷۵

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۲۳۰۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: نادر امینی

 

شماره شناسنامه: ۷۹۳

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۳۵۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: شهرام شهسوارانی

 

شماره شناسنامه: ۹۴۹۳

 

کد رشته-محل: ۵۱۱

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۷۵۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محسن شاملو

 

شماره شناسنامه: ۸۷

 

کد رشته-محل: ۴۷۲

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۲۰۸۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علیرضا شیخی

 

شماره شناسنامه: ۷۱۳

 

کد رشته-محل: ۴۷۷

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۲۴۰۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ساعتیان

 

شماره شناسنامه: ۲۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۷۳

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۲۴۴۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: علیرضا تیموری

 

شماره شناسنامه: ۵۵۰

 

کد رشته-محل: ۴۷۲

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۷۵۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: نوراله اشراقی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴

 

کد رشته-محل: ۴۷۱

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۰۹۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: پیمان رحمانی

 

شماره شناسنامه: ۵۰۰

 

کد رشته-محل: ۴۷۱

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۰۰۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمدرضا بوستانی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۱۰

 

کد رشته-محل: ۴۷۴

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۱۵۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حمیده طهماسبی بروجنی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۶

 

کد رشته-محل: ۴۷۵

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۱۶۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: لاله ایزدی گارماسه

 

شماره شناسنامه: ۴۷۶

 

کد رشته-محل: ۴۷۶

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۲۶۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پریسا عظیمی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۳۴

 

کد رشته-محل: ۴۷۶

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۷۲۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سیما سی اح مل ی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۸۶

 

کد رشته-محل: ۴۷۴

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۵۰۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محمدعلی مشعری

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۴۷۲

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۲۴۰۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: جعفر کیهان شکوه

 

شماره شناسنامه: ۴۹

 

کد رشته-محل: ۴۷۳

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۰۶۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مصطفی ترکاشوند

 

شماره شناسنامه: ۴

 

کد رشته-محل: ۴۷۱

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۱۷۶۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: حسین نیک بخت

 

شماره شناسنامه: ۳۶۰

 

کد رشته-محل: ۴۷۱