مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۹۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: غلامرضا عرب زاده

 

شماره شناسنامه: ۳۹۸

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۴۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: نازنین اعلم قمی طباطبائی

 

شماره شناسنامه: ۳۰

 

کد رشته-محل: ۱۵۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۷۹۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: امیرهوشنگ پوستین دوز

 

شماره شناسنامه: ۱۶۰۸

 

کد رشته-محل: ۱۲۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۰۵۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: پگاه کتیبه

 

شماره شناسنامه: ۴۷۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۴۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: میررضا قائمی میراباد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۶۴

 

کد رشته-محل: ۱۳۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۹۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: شهرام ذاکرین

 

شماره شناسنامه: ۵۳۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۶۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شروین مومنی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۰۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۳۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مینو سعیدی

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۵۳۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: بابک تیمورزاده

 

شماره شناسنامه: ۴۴۱۰

 

کد رشته-محل: ۱۳۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۲۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بهزاد حقیقی اسکی

 

شماره شناسنامه: ۳۰۳۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۴۳۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: محمدکاظم بخشنده بائی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۳۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: رضا حیدری

 

شماره شناسنامه: ۹۱۳۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۵۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: هدا افلاکیان نجف ابادی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۸

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۳۳۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهرداد ازاد

 

شماره شناسنامه: ۳۳۳۳

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۲۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: فرشید باقری

 

شماره شناسنامه: ۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۶۵۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: علی اکبر عابدینی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸

 

کد رشته-محل: ۱۲۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۱۴۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: امیرحسین رضاپور

 

شماره شناسنامه: ۱۲۹۰

 

کد رشته-محل: ۱۴۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۲۶۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ندا فصیحی کرمی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۷۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۲۲۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا علی دوست

 

شماره شناسنامه: ۱۰۴۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۰۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ذوالفقاری

 

شماره شناسنامه: ۷۳۸

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۲۶۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: زهرا دانشمندی

 

شماره شناسنامه: ۴۷۵۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۰۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: فهیمه عباسی

 

شماره شناسنامه: ۴۹۵۸۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۱۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: محمود خدابنده

 

شماره شناسنامه: ۳۹۲۲

 

کد رشته-محل: ۱۴۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۸۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ساناز اقائی

 

شماره شناسنامه: ۷۶۷۰

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۴۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نرگس اسلامی

 

شماره شناسنامه: ۲۰۲

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۵۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: مریم حجتی نجف ابادی

 

شماره شناسنامه: ۳۵۳

 

کد رشته-محل: ۱۴۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۲۹۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: سیدامیرمسعود برقعی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۷۶۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فراز سلیمانی

 

شماره شناسنامه: ۵۲۳

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۸۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: روح اله روحانی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۱۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۳۲۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا میرکریمی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۳۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۲۷۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: فرزاد گنجی خیبری

 

شماره شناسنامه: ۲۳

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۶۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهسا رکابی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۵۳

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۴۴۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: فرزاد مسیحا

 

شماره شناسنامه: ۲۴۳۶

 

کد رشته-محل: ۱۵۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۳۴۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: عباس علیزاده کاسب

 

شماره شناسنامه: ۸۷۷۴۵

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۲۹۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدزمان زمان پور

 

شماره شناسنامه: ۳۶۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۷۳۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ارزو حسن زاده شجاعی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۶۴۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۳۲۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی مظاهری

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۱

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۷۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: شیوا وفایی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴۳

 

کد رشته-محل: ۱۳۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۵۲۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا روغنی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۶۲

 

کد رشته-محل: ۱۵۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۹۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: اسدالله اسلام نژاد

 

شماره شناسنامه: ۵۵۶

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۲۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مجید جعفری

 

شماره شناسنامه: ۲۳

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۲۸۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: رضا رضازاده ثانی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۴۲۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پیام پاینده

 

شماره شناسنامه: ۸۰

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۷۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا اله وردی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۴۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۱۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد سحری خلخالی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۴۷

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۲۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رضا توکلی زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۳۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۳۱۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمدرضا لطفی

 

شماره شناسنامه: ۹۵۸

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۰۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: بابک عبدالکریمی

 

شماره شناسنامه: ۲

 

کد رشته-محل: ۱۵۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۳۰۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: داود لکستانی

 

شماره شناسنامه: ۴۷۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۷۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علیرضا قنبری

 

شماره شناسنامه: ۵۶۷۵

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۲۸۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: حسام دانش اموز

 

شماره شناسنامه: ۸۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۲۰۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فاضل مکوندی

 

شماره شناسنامه: ۶۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۲۱۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمدرضا بوستانی دزفولی

 

شماره شناسنامه: ۴۱۷

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۶۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: اعظم قهساره اردستانی

 

شماره شناسنامه: ۹۳۹

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۳۲۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مجتبی یوسفی زشک

 

شماره شناسنامه: ۱۹۵۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۷۵۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: یعقوب محبوبی اسکوئی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۱۱۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رضا دستمالچی

 

شماره شناسنامه: ۹۲۲۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۷۸۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: رضا محمدپناهی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۱

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۷۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: محسن رئیسی

 

شماره شناسنامه: ۹۸

 

کد رشته-محل: ۱۳۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۳۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد رضائی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۲۱۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: غلامرضا جلودار

 

شماره شناسنامه: ۳۵۷

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۶۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: پیمان شاه حسینی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۶۰

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۹۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: صفورا نوائی

 

شماره شناسنامه: ۴۸۹۳۹

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۶۲۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهرنوش حساس یگانه

 

شماره شناسنامه: ۳۶۱۲

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۷۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: زهره شکیبی

 

شماره شناسنامه: ۲۰۶۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۶۴۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: زهرا قدیری دهکردی

 

شماره شناسنامه: ۴۹۷۶۷

 

کد رشته-محل: ۱۵۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۶۲۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: مرضیه بارچی نژاد

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹۸

 

کد رشته-محل: ۱۳۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۷۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ارغوان مهدیانی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۲۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۰۷۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مریم بهمنیار

 

شماره شناسنامه: ۲۷۸۷

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۷۱۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: هاله مستفیدی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۶۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: راحله عصاری

 

شماره شناسنامه: ۴۷۲

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۴۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: لیلا مرادی فرادنبه

 

شماره شناسنامه: ۷۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۲۲۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: شهرزاد فلاح

 

شماره شناسنامه: ۱۹۸۴۶

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۳۸۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مریم خالصی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۹۳

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۳۷۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رویا طاهری تفتی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۴۰۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فریبا کیانی انبوهی

 

شماره شناسنامه: ۵۴۱۸

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۲۵۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: تکتم موسویان

 

شماره شناسنامه: ۷۹۷

 

کد رشته-محل: ۱۵۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۷۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهاره عیوض زاده خویی

 

شماره شناسنامه: ۴۳۶۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۰۴۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: زهره حسینی الهاشمی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۳

 

کد رشته-محل: ۱۴۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۱۵۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: لیلا رضی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۰۵۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: زهره کرمی

 

شماره شناسنامه: ۶۱۱

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۳۸۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: عزت خداشناس

 

شماره شناسنامه: ۲۳۹۵

 

کد رشته-محل: ۱۴۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۰۵۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: رها صحرائیان

 

شماره شناسنامه: ۶۸۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۷۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: رحمت اله کرمی ورنامخواستی

 

شماره شناسنامه: ۸۷

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۲۲۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: ارش القاسی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۷۴

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۳۷۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مهشاد حبیب زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۸۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۱۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: محمدرضا اسلامیان

 

شماره شناسنامه: ۱۴۴۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۳۶۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: اتوسا جهانلو

 

شماره شناسنامه: ۱۸

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۰۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: پیمان نصری کوهانستانی

 

شماره شناسنامه: ۸۱۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۲۸۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: احمد قاسمیان

 

شماره شناسنامه: ۱۳۳

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۲۳۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مسعود زادکرمی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۶۳۹

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۷۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: محمدرضا اقااسماعیلی

 

شماره شناسنامه: ۷۲

 

کد رشته-محل: ۱۵۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۴۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: یوسف قلی پورمغانجوقی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۶۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۱۹۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: علیرضا دریادل طبالوندانی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۱۹۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: بابک قماش پسند

 

شماره شناسنامه: ۵۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۳۲۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: سعید محمدی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۲۵

 

کد رشته-محل: ۱۵۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۹۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: داریوش سلطانی

 

شماره شناسنامه: ۳۳۵

 

کد رشته-محل: ۱۵۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۱۸۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیدعلیرضا میرجوادی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۸۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد امیرشاه کرمی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷

 

کد رشته-محل: ۱۵۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۹۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: شهرام مظاهری تهرانی

 

شماره شناسنامه: ۵۰۶

 

کد رشته-محل: ۱۵۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۶۸۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: علی رفیعی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۵۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نوشین زارعان

 

شماره شناسنامه: ۳۹۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۵۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فاطمه احمدی

 

شماره شناسنامه: ۶۰۰

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۱۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رسول کرمانی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۰۶۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: رویا عبودی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۶

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۴۴۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: احمدرضا عابدی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۰۲

 

کد رشته-محل: ۱۴۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۵۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سعید پورمقتدر

 

شماره شناسنامه: ۱۳۴۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۹۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: فاطمه قنبری ایزلوئی

 

شماره شناسنامه: ۴۲۳۳۳

 

کد رشته-محل: ۱۳۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۹۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فرزانه بیرامی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۱۱۸

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۳۶۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: فاطمه سلطان زغیبی زاده

 

شماره شناسنامه: ۶۷۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۶۱۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: نرگس غلامی بشرویه

 

شماره شناسنامه: ۷۲۴

 

کد رشته-محل: ۱۵۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۲۹۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: هاشم لشگری کلات

 

شماره شناسنامه: ۳۷۶

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۳۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سعید بیطرفان

 

شماره شناسنامه: ۲۵۸

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۴۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد حسینی

 

شماره شناسنامه: ۸۵۳

 

کد رشته-محل: ۱۳۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۱۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: محمدحسن کشاورز

 

شماره شناسنامه: ۴۸۹۱

 

کد رشته-محل: ۱۳۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۳۰۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: عقیل اله کیخسروی

 

شماره شناسنامه: ۷۰۰

 

کد رشته-محل: ۱۴۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۴۴۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حسین اسلامیه

 

شماره شناسنامه: ۱۵۵۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۹۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: شهرام بابامرادی

 

شماره شناسنامه: ۳۰۶

 

کد رشته-محل: ۱۵۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۰۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: ایرج شهرامیان

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵

 

کد رشته-محل: ۱۳۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۸۵۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: شقایق عابدین درکوش

 

شماره شناسنامه: ۳۶۱

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۵۳۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رسول ملاطفی نیاری

 

شماره شناسنامه: ۳۰۷۵۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۲۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علیرضا مهدی نژاد

 

شماره شناسنامه: ۱۳

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۷۰۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حسین گرگانی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۰۲۴۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۳۱۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمدرضا عبدالواحدی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۲

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۰۳۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علیرضا تولایی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۵۲۲

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۸۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: بهروز بیدانی

 

شماره شناسنامه: ۶۶۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۵۲۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: بابک مرادی نرگسی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۷۵۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: رضا شاکری

 

شماره شناسنامه: ۱۲۲

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۳۷۹۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: معصومه غنائی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۰

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۳۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: علی عسگری

 

شماره شناسنامه: ۸۰۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۵۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۶۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: عباس سلگی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۲۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۷۸۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهنام پرویزی عمران

 

شماره شناسنامه: ۱۱۱۱

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۲۰۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرهاد ابول نژادیان

 

شماره شناسنامه: ۲۶۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۱۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مجیدرضا اکبری زاده

 

شماره شناسنامه: ۲۳۷۲

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۳۳۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: سیدصادق سجادی

 

شماره شناسنامه: ۹۴۱۴

 

کد رشته-محل: ۱۵۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۷۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: رضا عباسی

 

شماره شناسنامه: ۹۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۹۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: بابک پزشکی

 

شماره شناسنامه: ۵۰۵

 

کد رشته-محل: ۱۴۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۱۵۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عباس فاتحی مرج

 

شماره شناسنامه: ۱۰۴۰۳

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۵۶۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: لعبت شاهکار

 

شماره شناسنامه: ۴۷۰

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۵۳۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سعید نیکخواه

 

شماره شناسنامه: ۲۱۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۸۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: افرند رحمانی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۵

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۹۸۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: شهرام خادم

 

شماره شناسنامه: ۲۹۸

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۰۲۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: امیر نسیم فر

 

شماره شناسنامه: ۵

 

کد رشته-محل: ۱۲۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۴۷۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: جبارعلی صفائی

 

شماره شناسنامه: ۷۴۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۱۳۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سیدابراهیم منصوری نژاد

 

شماره شناسنامه: ۵۰

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۱۱۵۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: شهلا شهرجردی

 

شماره شناسنامه: ۳۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۰۸۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد حسینی پور

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۲۰۹۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: مهدی پروانه

 

شماره شناسنامه: ۲۱۲۱

 

کد رشته-محل: ۱۳۷