مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۱۸۷۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم مشتاقی

 

شماره شناسنامه: ۳۸۹۳

 

کد رشته-محل: ۵۲۶

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۲۰۳۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: حمید نصراللهی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۶۱۲

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۱۴۷۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فرزاد بیدوئی

 

شماره شناسنامه: ۲۷۸۳

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۱۱۷۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: نادیا نجفی زاده

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴۵

 

کد رشته-محل: ۵۲۵

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۱۹۰۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم میرزائی مقدم

 

شماره شناسنامه: ۶۴۷۶۵

 

کد رشته-محل: ۵۲۷

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۱۴۶۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: شهرام ناصری

 

شماره شناسنامه: ۲۳۸

 

کد رشته-محل: ۵۳۲

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۱۱۲۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیداحمدرضا امیران

 

شماره شناسنامه: ۲۵۹۴

 

کد رشته-محل: ۵۲۷

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۲۱۳۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمد بابائی

 

شماره شناسنامه: ۲۰۷

 

کد رشته-محل: ۵۲۶

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۲۲۱۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهرسا مجدائین

 

شماره شناسنامه: ۹۶۱

 

کد رشته-محل: ۵۲۶

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۲۳۹۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: فهیمه خوشرو

 

شماره شناسنامه: ۲۲۸۰۰

 

کد رشته-محل: ۵۳۲

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۱۸۷۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سکینه محب ی تبار

 

شماره شناسنامه: ۱۹۶۱

 

کد رشته-محل: ۵۲۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۰۳۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: عبدالرحیم اندان

 

شماره شناسنامه: ۷۲۶

 

کد رشته-محل: ۵۳۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۱۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مسعود عصارزادگان

 

شماره شناسنامه: ۳۲۷۰

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۱۱۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: امیرحسین قضاوی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴۲

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۶۹۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: صمد فتحی نوروزلو

 

شماره شناسنامه: ۱۲۲۸۸

 

کد رشته-محل: ۵۳۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۶۷۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: اراز حسن زاده اژیری

 

شماره شناسنامه: ۹۹۲

 

کد رشته-محل: ۵۳۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۵۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهسا هدایتی

 

شماره شناسنامه: ۸۰۸

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۵۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شاهین جمسا

 

شماره شناسنامه: ۱۷۳

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۴۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ارمان ال اسماعیل کیاکلایه

 

شماره شناسنامه: ۲۶

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۶۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمد نظری

 

شماره شناسنامه: ۳۰۶

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۷۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: عبدالمحمود حاجی زاده

 

شماره شناسنامه: ۵۸۶

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۸۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محسن عدولی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴۷

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۴۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شهرام شمس حکیمی

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۰۱۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علیرضا ستار

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰۷

 

کد رشته-محل: ۵۴۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۳۴۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سینا اسلامی مقدم

 

شماره شناسنامه: ۷۳۴۱۹

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۳۷۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: نرجس سادات یعقوبی ال

 

شماره شناسنامه: ۹۲۶

 

کد رشته-محل: ۵۵۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۵۵۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا طیبی والجوزی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۷

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۲۷۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمد مولوی

 

شماره شناسنامه: ۲۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۳۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: شیرین دیانتی ملکی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۸۰

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۸۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیدمحمود میرعلی یاری

 

شماره شناسنامه: ۱۱۳۷

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۱۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: هومن بهرامی مطلق

 

شماره شناسنامه: ۳۷۷۵

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۰۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بهنام غیاثوند

 

شماره شناسنامه: ۲۹۷۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۴۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علی عمادالدین

 

شماره شناسنامه: ۱۵

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۹۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: رضا رامبد

 

شماره شناسنامه: ۱۹۲۵

 

کد رشته-محل: ۵۵۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۰۷۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ازاده حاجتی

 

شماره شناسنامه: ۲۷۵۷

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۱۹۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهران ملک شعار

 

شماره شناسنامه: ۴۳۰

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۳۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سیدعلی حسینی خواه

 

شماره شناسنامه: ۲۶۷۴۱

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۳۸۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رکسانا ازما

 

شماره شناسنامه: ۲۳۶۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۴۴۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: غضنفر مروتی شریف ابادی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۵۱

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۵۱۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم یوسفی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۵۰۲

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۷۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مریم حکیمی میبدی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۶۷

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۵۸۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مهدی بیطرفان

 

شماره شناسنامه: ۹۰۳۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۶۷۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: امیررضا جهانشاهی

 

شماره شناسنامه: ۷۲۳

 

کد رشته-محل: ۵۳۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۹۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: وجیهه مقصودی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۸۵۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۹۹۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: میثم بابایی نژاد

 

شماره شناسنامه: ۵۲۰

 

کد رشته-محل: ۵۴۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۳۰۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: عماد انصاری پور

 

شماره شناسنامه: ۵۲۷

 

کد رشته-محل: ۵۵۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۵۳۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: بابک فرهودیزاده

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲۰۹

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۰۳۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: محمود مهربخش

 

شماره شناسنامه: ۶۵۸

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۷۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: احسان صلح جوسرشکه

 

شماره شناسنامه: ۶۸۱

 

کد رشته-محل: ۵۴۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۹۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: احسان عصاره

 

شماره شناسنامه: ۱۹۵۹

 

کد رشته-محل: ۵۳۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۱۰۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: علیرضا دلدارکاشانی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۱

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۱۸۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمد میرچی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۷

 

کد رشته-محل: ۵۳۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۱۸۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: الهام ربیعی

 

شماره شناسنامه: ۲۷۹۳

 

کد رشته-محل: ۵۳۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۱۰۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: مجتبی نصوحیان

 

شماره شناسنامه: ۸۴۲

 

کد رشته-محل: ۵۴۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۶۳۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: الهام زارعی

 

شماره شناسنامه: ۸۷۲۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۰۷۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: پوریا منصوری

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳

 

کد رشته-محل: ۵۳۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۳۰۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: سعید طالبی حسینی

 

شماره شناسنامه: ۴۶۹

 

کد رشته-محل: ۵۴۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۰۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: یاسر حمیدیان

 

شماره شناسنامه: ۲۵۵۲

 

کد رشته-محل: ۵۵۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۰۹۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: محمد امینی

 

شماره شناسنامه: ۳۶۴۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۲۷۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سیدعظیم عظیمی علی اباد

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۹۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: الهام کشاورز

 

شماره شناسنامه: ۱۰۲۴۴

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۷۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: میشکا غفرانی

 

شماره شناسنامه: ۳۵۰۰

 

کد رشته-محل: ۵۳۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۱۸۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مهشید سیدالعالی

 

شماره شناسنامه: ۳۸۵۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۱۴۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مرضیه منصوری

 

شماره شناسنامه: ۸

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۴۱۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ندا نجمی

 

شماره شناسنامه: ۷۵۸۷

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۲۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: بتول سیفی نادرگلی

 

شماره شناسنامه: ۱۷۷۹

 

کد رشته-محل: ۵۳۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۸۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم محمدزاده کوهپاره

 

شماره شناسنامه: ۷۵۸۹

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۰۵۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: نغمه روشن

 

شماره شناسنامه: ۵۳۲

 

کد رشته-محل: ۵۴۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۳۸۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: صدیقه متین فرد

 

شماره شناسنامه: ۲۰۰۴

 

کد رشته-محل: ۵۵۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۳۸۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سمانه خواجه نصیری

 

شماره شناسنامه: ۲۰۸۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۸۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: اتوسا ربیعی

 

شماره شناسنامه: ۴۹۷۱

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۰۴۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: الهام بنی مصطفوی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۹

 

کد رشته-محل: ۵۴۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۰۶۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سمیه السادات طالب نیای جهرمی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۰۴

 

کد رشته-محل: ۵۴۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۱۶۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهدیه مشایخی

 

شماره شناسنامه: ۷۶۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۲۲۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: الهام اسمی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۷۲۵

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۵۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: پری هاشمی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۷

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۸۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: زهرا چهکندی

 

شماره شناسنامه: ۸۰۴۶

 

کد رشته-محل: ۵۳۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۷۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: مریم جواهری کچوسنگی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۰۹

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۳۷۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: الهام انصاری

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۹

 

کد رشته-محل: ۵۵۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۶۳۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سیده مریم سفار

 

شماره شناسنامه: ۴۷۲۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۱۸۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم جعفری

 

شماره شناسنامه: ۳۵۵۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۱۹۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: زهرا کمالی زاده

 

شماره شناسنامه: ۵۰۳۲۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۳۷۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: لیدا رضایانی

 

شماره شناسنامه: ۴۳۲

 

کد رشته-محل: ۵۴۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۶۲۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: ازاده مقدم

 

شماره شناسنامه: ۱۷۱۹

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۶۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهتاب طیبی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۶

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۴۲۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: ندا پاک

 

شماره شناسنامه: ۱۲۲

 

کد رشته-محل: ۵۳۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۱۶۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مریم کریم پور

 

شماره شناسنامه: ۷۸۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۹۹۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: احمد کاویانی

 

شماره شناسنامه: ۴۷۳

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۳۲۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: یاسر کروجی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۹۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۴۱۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مهرداد شفیعیان

 

شماره شناسنامه: ۳۵۲۶

 

کد رشته-محل: ۵۳۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۴۷۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: ستار سهرابی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۸۹۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ازاده قهاری

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴۷۱

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۰۵۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سهیلا منصوری بانیانی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۵۳۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رضا مصباحی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۷۲۱

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۷۹۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حمید قره حسنلو

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۴

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۰۰۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: رضا علی قنبری

 

شماره شناسنامه: ۹۱۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۲۴۷۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: رضا عطائی روزبهانی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۲۷

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۱۹۶۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: محسن افخمی

 

شماره شناسنامه: ۱۲

 

کد رشته-محل: ۵۴۱