مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۴۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: الهه رضائی علی ابادی

 

شماره شناسنامه: ۱۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۳۶۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: طاهره فرهمندیان

 

شماره شناسنامه: ۷۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۲۵۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: مرضیه زنگانه

 

شماره شناسنامه: ۵۲۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۵۰۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: سروه حیدری

 

شماره شناسنامه: ۱۰۷۳۷

 

کد رشته-محل: ۲۳۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۶۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: ساناز میرزائی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۳۰

 

کد رشته-محل: ۲۳۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۶۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سعیده السادات بطحائی

 

شماره شناسنامه: ۹۳۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۴۶۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: زهرا هنرور

 

شماره شناسنامه: ۲۴۳۲

 

کد رشته-محل: ۲۲۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۷۲۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: المیرا موتمنی طباطبائی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۸

 

کد رشته-محل: ۱۷۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۵۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: لیلا نظری

 

شماره شناسنامه: ۸۲۶

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۹۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: زهرا پناهی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۴۰۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۳۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: میترا بهمن پور

 

شماره شناسنامه: ۵۰۲۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۷۲۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سولماز یوسف زاده خیابانی

 

شماره شناسنامه: ۹۰۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: مژده چینی گرزاده

 

شماره شناسنامه: ۲۴

 

کد رشته-محل: ۲۳۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۴۱۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محبوبه محمدزاده قبانکندی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۵۷۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۳۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مژگان کریمی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۳۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۲۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سپیده فخاریان

 

شماره شناسنامه: ۱۸۴۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۷۲۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرجان امینی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۷۷

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۶۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فرناز اغبالی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۹۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: اعظم طرفداری منشادی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰۴۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۲۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: نرگس عقبائی

 

شماره شناسنامه: ۳۰۵۶

 

کد رشته-محل: ۲۲۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۵۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: گویا مددی

 

شماره شناسنامه: ۵۵۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۴۱۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیده بهاره میرارمندهی

 

شماره شناسنامه: ۶۳۸۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۵۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مریم روانبدشیرازی

 

شماره شناسنامه: ۴۹۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۴۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: کردستان

نام و نام خانوادگی: شهلا نوروزی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳

 

کد رشته-محل: ۲۳۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۷۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: لیلا فتحی نژاد

 

شماره شناسنامه: ۱۵۳۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۰۵۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: فاطمه سمامی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۸

 

کد رشته-محل: ۱۷۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۷۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: پریدخت کریمیان

 

شماره شناسنامه: ۱۵۳۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۸۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: نسرین حیدری قهساره

 

شماره شناسنامه: ۲۰۹۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۵۱۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: منصوره رضوانی جویباری

 

شماره شناسنامه: ۱۳۸۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۴۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ازیتا درابادی زارع

 

شماره شناسنامه: ۱۶۶۲۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۷۲۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مهری امیری نیکپور

 

شماره شناسنامه: ۱۲۱۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۸۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محبوبه رحمانی

 

شماره شناسنامه: ۷۵۸۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۹۲۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مریم ارغیده

 

شماره شناسنامه: ۴۹۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۶۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فریناز فرهبد

 

شماره شناسنامه: ۹۹۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۶۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سیده مرجان حسینی

 

شماره شناسنامه: ۸۲۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۹۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: هدیه ثقفی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۲

 

کد رشته-محل: ۲۳۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۲۶۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: رقیه کریمی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۴۱

 

کد رشته-محل: ۲۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۲۶۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: پرند قشلاقی

 

شماره شناسنامه: ۵۵۴۲۰

 

کد رشته-محل: ۲۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۴۵۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: زینب رمضانخانی

 

شماره شناسنامه: ۳۶۱

 

کد رشته-محل: ۲۳۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۸۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: مهدیه صارمی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۲۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۵۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فرناز معمارزاده دهکردی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۲۶۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: کیمیا قاسمی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۳۹۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: شهلا عباسی

 

شماره شناسنامه: ۱۳۲۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۵۹۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ملیحه حبیب الهی

 

شماره شناسنامه: ۴۹

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۹۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بهرخ صاحبدل نوبری

 

شماره شناسنامه: ۱۴۰۴۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۹۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ازاده رضائی

 

شماره شناسنامه: ۷۵۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۷۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: اتنا بلدی فروشانی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۳۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۹۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فهیمه ثابت ورنامخواستی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۱۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۴۴۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سیده مائده اتقانی

 

شماره شناسنامه: ۹

 

کد رشته-محل: ۲۲۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۰۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم ملک

 

شماره شناسنامه: ۴۶۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۱۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: فاطمه نوروزی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱۸

 

کد رشته-محل: ۲۲۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۷۲۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: خدیجه پویا

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۴۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: صدیقه یوسفی

 

شماره شناسنامه: ۱۶

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۸۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سولماز نتنج

 

شماره شناسنامه: ۴۷۰۲۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۲۱۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهرنوش مهدی نیارودسری

 

شماره شناسنامه: ۳۲۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۶۱۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: نازافرین ابراهیمی ادیب

 

شماره شناسنامه: ۸۲۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۹۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: زهرا سبکرو

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۲۷

 

کد رشته-محل: ۲۳۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۹۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رامک اسماعیلی ازاد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۴۶۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۹۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: ازاده نصیری

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳۳۱

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۹۴۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: شروین افصحی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۲۰

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۲۵۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: فاطمه باقی زاده گله کلائی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۰

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۹۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: پریسا مجیری

 

شماره شناسنامه: ۷۹۷۲

 

کد رشته-محل: ۲۳۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۶۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: پرستو سهیل اصفهانی

 

شماره شناسنامه: ۵۱۸

 

کد رشته-محل: ۲۲۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۱۸۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: اعظم امیری کردستانی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۷۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۲۵۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: لیلا هرمزی

 

شماره شناسنامه: ۸۴۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۴۵۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سیما فرهی اشتیانی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۶۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۵۱۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: فرشته رحیمی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۷۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۵۱۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: نازنین عبدی

 

شماره شناسنامه: ۸۳۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۱۸۶۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: فاطمه صالحی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰۲

 

کد رشته-محل: ۲۳۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۲۰۴۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: نجمه سمیعی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۱

 

کد رشته-محل: ۲۲۶